دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، پاییز 1400 

مقاله پژوهشی

1. مدل توسعۀ گردشگری طبیعت با رویکرد فراترکیب (مطالعۀ موردی: کشور ایران)

صفحه 1-15

10.30495/jzpm.2021.4018

رحیم بازگیر؛ فرشید نمامیان؛ علیرضا اسلامبولچی؛ روح ا.. سهرابی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

8. تحلیلی بر توسعه پایدار منطقه‌ای با تأکید بر معرفی موانع کار شایسته (مطالعه موردی بخش صنعت استان یزد)

صفحه 109-123

10.30495/jzpm.2021.4021

حسین عسکری پور گلویک؛ غلامرضا بردبار؛ مهدی سبک رو؛ علی مروتی شریف آبادی


مقاله پژوهشی

13. بررسی وضعیت نواحی شهری چابهار از نظر معیارهای اکولوژیکی

صفحه 185-201

10.30495/jzpm.2021.3985

عبدالغفور حوت؛ محمودرضا انوری؛ غلامرضا میری