دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهار 1400 

مقاله های برگرفته از پایان نامه

7. ارائه الگوی برندسازی شهری با رویکرد توسعه گردشگری مطالعه موردی:شهر شیراز

صفحه 101-118

10.30495/jzpm.2021.3986

سعید سعیدااردکانی؛ فاطمه قنبری؛ محمدرضا رضایی؛ علیرضا رجبی پور میبدی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

9. تحلیل منابع تامین درآمد پایدار در راستای توسعه شهری(مطالعه موردی: شهر تهران)

صفحه 135-148

10.30495/jzpm.2021.4400

سیدمصطفی موسوی؛ مریم کریمیان بستانی؛ معصومه حافظ رضا زاده


12. نقش سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ایران بعد از انقلاب اسلامی

صفحه 196-183

10.30495/jzpm.2021.27449.3858

مسعود جعفری نژاد؛ مهدی مرادی؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشنی؛ علی بقایی سرایی