سنجش و تحلیل منطقه ای نظام توزیع شرکت های دانش بنیان در کلان شهرها (مطالعه موردی: 22 منطقه کلان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 کارشناس ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش توسعه، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، پردیس بین المللی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

در حال حاضر آینده اقتصادی جهان با اقتصاد دانش بنیان در کلان­شهرهای جهان، به‌عنوان مکان­های اصلی توسعه، رقابت فزاینده­ای برای جذب و توسعه فعالیت­های دانش بنیان و ارتقای مزیت­های رقابتی خود گره خورده و گویا در بزنگاه کلان­شهرهای امروزی، کلیدواژە گشایش قفل دشواری­های مدیریتی، واژگان دانش و پژوهش است. در این بین کلان‌شهر تهران هم باسابقه طولانی پایتخت بودن در دهه­های اخیر بستری مناسب برای استقرار شرکت­های دانش بنیان را در پهنه خود فراهم کرده است ولی طبق شواهد موجود این شرکت­ها در سطح مناطق شهر به‌صورت برنامه­ریزی شده توزیع نشده است. در این امتداد این تحقیق با هدف سنجش و تحلیل منطقه­ای نظام توزیع شرکت­های دانش بنیان در مناطق 22 گانه شهر تهران صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. برای تجزیه‌ و تحلیل داده­ها از مدل وزن­دهی آنتروپی شانون و تکنیک ویکور و از روش همبستگی فضایی موران در محیط نرم­افزاریARC GIS  استفاده‌شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر تجمع و برخورداری از شرکت­های دانش بنیان، منطقه 3 با میزان ویکور(0) در جایگاه نخست و مناطق 6 با میزان ویکور(012/0) و 2 با میزان ویکور(410/0) به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرارگرفته است. در مقابل مناطق 13 با میزان ویکور(9991/0)،  17 با میزان ویکور(9995/0) و منطقه 19 با میزان ویکور(1) به ترتیب در جایگاه 20، 21 و 22 قرار گرفتند. همچنین نتایج دیگر پژوهش نشان داد که بیشتر شرکت­ها در هسته مرکزی شهر تمرکز یافته‌اند و توزیع شرکت­ها دانش­بنیان در بین مناطق از الگوی استقرار زیرساخت­ها و خدمات پیشرفته در پهنه شهر، به­صورت خوشه­ای و جهت­دار است و به مناطق مرکزی و نیمه شمالی سوق دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring and Regional Analyzing the Distribution System of Knowledge Based Companies in Metropolises

نویسندگان [English]

 • majid akbari 1
 • n z s 2
 • kazhal yasami 3
 • fatemeh fekri 4
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 PhD Student of Economics, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 MsS in Development Economics, Razi University, Kermanshah, Iran
4 PhD student in Geography and Urban Planning, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
           The present economic future of the world is intertwined with the knowledge-based economy in the metropolis of the world, as the key places of development, the increasing competition for the absorption and development of knowledge-based activities and the enhancement of its competitive advantage at the macro level. Today's cities are the key to unlocking management difficulties, the vocabulary of knowledge and research. Meanwhile, Tehran's metropolitan area, with its long history of capital in recent decades, has provided a good base for establishing knowledge-based companies in its area, but according to available evidence, these companies have not been planned as planned at city level. Is. The purpose of this study was to evaluate and analyze the distribution system of knowledge based companies in 22 regions of Tehran. The type of applied research and its method is descriptive-analytical. Shannon entropy weighting model and Vikor technique were used for data analysis and Moran's spatial correlation method in ARC GIS software environment was used. The results of this study showed that in terms of accumulation and enjoyment of knowledge-based companies, Area 3 with VICOR (0) in the first place and Region 6 with VICOR (0.012) and 2 with Vikor (0.410). It is ranked second and third, respectively. In contrast, areas 13 with Vikor (0.9991), 17 with Vikor (0.9995) and Area 19 with Vikor (1) were ranked 20, 21 and 22, respectively. Other results also show that most companies are concentrated in the city core, and the distribution of knowledge-based firms across regions is based on the pattern of deploying advanced infrastructure and services across the city, in a cluster-oriented manner. It is central to the central and northern regions.
 
 
Keywords: Regional Analysis, Knowledge Base Companies, Moran's Spatial Solidarity, Vikor, Tehran Metropolis.
  


 
  
 
 
Extended Abstract
Introduction:
         Given the importance of this issue in today's metropolitan area, the key to unlocking managerial difficulties is the vocabulary of knowledge and research. At present, the economic future of the world is intertwined with the knowledge-based economy in the metropolis of the world, as the key places of development, increasing competition for the absorption and development of knowledge-based activities and enhancing its competitive advantage. To this end, several theories have been put forward on the factors affecting urban economic development and on the recognition of drivers of urban competitiveness, which focus on the fact that urban economy development and competitiveness enhance the development of knowledge based industries (such as financial services, legal services). , Accounting and auditing, information and communication technology, R&D research and higher education, and the creative industries (such as art, entertainment, architectural and advertising media services). Therefore, urban managers should promote the quality of cities so as to attract the "creative class". Competitive cities are therefore the cities of the creative and knowledge-based, and urban competitiveness depends on the development and expansion of these industries that make the most of globalization processes (such as expanding markets through the possibility of communication).
Methodology:
       In the present study, the type of applied research and its method is descriptive-analytical. Libraries and documents method (Statistical Yearbook of Tehran City and Knowledge Atlas of Tehran City Foundation) were used to collect the required data. The studied geographical area is Tehran metropolis and its 22 regions based on the political divisions of 2016. Shannon entropy methods, Vikor's multi-criteria decision making technique, and Moran's spatial autocorrelation method were also used to analyze the data. In total, 19 indicators of knowledge-based activities were used in this study.
Findings:
          Today, in the new global economy, metropolises play an important role in national, regional and global economies. As in most developed and even developing countries, metropolises have a large share of the countries' GDP. Leading the economic role of metropolises in recent decades has a great deal to do with the globalization of the economy and the tendency to adopt knowledge-based activities. This study aimed to measure and analyze the regional distribution of knowledge-based firms in 22 metropolitan areas of Tehran using quantitative models. The results of the study using the Vikor model showed that the area of ​​3 cities with the least amount of vicar (0) in terms of company concentration and concentration in the first place, 6 areas with Vikor (0.012) and 2 with Vikor (0.410). 0) Ranked second and third respectively. In contrast, areas 13 with Vikor (0.9991), 17 with Vikor (0.9995) and Area 19 with Vikor (1) were ranked 20, 21 and 22 respectively. Overall, the distribution of knowledge companies across regions follows the pattern of deploying advanced infrastructure and services across the city, and this pattern is clustered and oriented to central and regional areas. The northern half of the direction. This pattern of ownership is also center-peripheral, and not all urban areas benefit equally from these companies. This way of locating companies in Tehran indicates that advanced infrastructure and facilities play a major role in corporate location distribution behavior, access to other knowledge-based services, reducing labor costs from Proximity to the CBD of the city, proximity to other companies to increase productivity has played an important role in the distribution and location of knowledge-based companies in the city.
Conclusion:
          Given that the global cities are now strategic locations for locating advanced services and knowledge-based economic activities, they are therefore important for the development of advanced services and the direction of metropolitan economies. The activities of the scholars must first provide the background for their entry into and connection with the network of global cities. From the spatial and functional aspect of Tehran metropolis, it has more and more share of advanced production services in the city network and very weak linkage due to lack of need, internal and external laws and regulations, low competitive power of knowledge based companies. Located in this metropolis, it has advanced global city network production services and does not play a more effective role in this global network, with more than 90% of its output without foreign customers (most corporate clients and government agencies). And the absence of banks and centers of globalized companies. Urban planning in the past decade, despite the emphasis on macro policies on the necessity of developing a knowledge-based economy in Tehran's metropolitan area, in the executive dimension, has provided the appropriate spatial policies for capacity building for the development of these types of firms. has not done. Therefore, urban management in preparing urban development plans should have a greater vision of population and residential planning in urban areas and with physical and spatial planning for backgrounds and proponents of deployment of functions and Urban development provided the knowledge and given the significant relationship between science and research centers and corporate density, spatial planning to strengthen these relationships and provide peripheral spaces and pay attention to this issue in spatial development plans. A city is a must.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Regional Analysis
 • Knowledge Base Companies
 • Moran's Spatial Solidarity
 • vikor
 • Tehran metropolis
 1. Ali Akbari, E., Akbari, M. (2019). Urban Development of Knowledge-Based Formulation of Strategic Plan of Tehran Metropolis. Geographical Researches of Urban Planning, Vol 7, No. 1, pp. 170-151. (In Persian)
 2. Al-Maadeed, S. A., & Weerakkody, V. (2016). The Determinants of Knowledge- based Economy Development at a National Level: A Conceptual Model driven from KBE Theoretical Paradox and Advanced Practices. Electronic Journal of Knowledge Management, Vol 14, No. 4. Pp. 193-206.
 3. Andersson, M. (2006). Co-location of Manufacturing and Producer Services, In: Karlsson, C.Johansson, B. & Stough, R. R. (eds), Entrepreneurship and Dynamics in the Knowledge Economy. 2006, Routledge, NY. pp. 94-124
 4. Antonescu, A. and Stock, M. (2014).Reconstructing the globalisation of tourism: A geo-historical perspective, vol 45, pp.77-88.
 5. Aryal, S., Cockfield, G., Maraseni, T.N. (2018). Globalisation and traditional social-ecological systems: Understanding impacts of tourism and labour migration to the transhumance systems in the Himalayas. Environmental Development, Vol 25, pp. 73-84.
 6. Atlas of Knowledge Foundation of Tehran Metropolis (2015). Tehran City Center for Studies and Planning (Tehran Municipality). first edition. (In Persian)
 7. Azari Sharbiani, M. (2016), A Study of the Relationship between Social Capital and the Development of Knowledge-Based City. Quarterly Journal of Science and Technology, Vol 7, No. 1, pp. 17-19. (In Persian)
 8. Berg, L. van den, Pol, P.M.J., Winden, W. van & Woets, P. (2005). European cities in the knowledge economy. Aldershot, England. Ashgate Publishing limites. Pp. 80-120.
 9. Chica, J. E. (2016). Spatial clustering of knowledge-based industries in the Helsinki Metropolitan Area. Regional Studies, Regional Science, Vol 3, No 1, pp. 320-328.
 10. Coupland, N. (2010). Introduction: sociolinguistics in the global era. N. Coupland (Ed.), The Handbook of Language and Globalization, Wiley/Blackwell, Chichester (2010), pp. 1-27.
 11. Czaika, M. and Neumayer, E. (2017).Visa restrictions and economic globalization. Applied Geography, Volume 84, Pages 75-82. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2017.04.011.
 12. Daniels, P.; Moulaert, F. (1991). The Changing Geography of Advanced Producer Service. London and New York:Belhaven Press.
 13. Davis, J. C. and Henderson, J. V. (2004). The agglomeration of headquarters. Working
  Paper, Brown University. http://www.econ.brown.edu/faculty/henderso n/papers/Agglomerat on_of_ Headquarters 533. pdf; accessed 12 June 2006.
 14. Derudder, B.; Witlox, F. (2004). Assessing Central Places in a Global Age”. Journal of
  Retailing and Consumer Services 11, pp.171-180.
 15. Eriksen, T.H. 2014. Globalization: the Key Concepts (second ed.), Bloomsbury, London.
 16. Fakhari, H. (2014). Reviewing the Definition of Knowledge Companies Based on the Economic Conditions of the Country. Journal of Policy and Science and Technology, Vol. 6, No. 4, pp. 69-89. (In Persian)
 17. Georgiadis, G. and Mehl, A. (2016). Financial globalisation and monetary policy effectiveness. Journal of International Economics, Vol 103, pp. 200-212.
 18. Hanefeld, J. (2018). How does globalisation affect women's health?. The Lancet Global Health, Vol 6, No. 1, pp. 12-13.
 19. Hansen, T. Winter, L. (2011) Innovation, regional development and relations between high and low-tech industries. European Urban and Regional Studies, Vol 18, No 3, pp. 321–339.
 20. Hataminejad, H., Mohammadi, A., Pishgar, E. (2014). Spatial and Functional Analysis of Advanced Production Support Services in Connection with Tehran World Wide Web) Case Study: Asian Insurance Services Brokers. Research Human Geography, Vol. 46, No. 2, pp. 254-237. (In Persian)
 21. Hershberg, E., Nabeshima, K., & Yusuf, S. (2007). Opening the ivory tower to business: University–industry linkages and the development of knowledgeintensive clusters in Asian cities, Vol 35, No 6, pp 931-940.
 22. Humafar, M., Pour Jafar, M. R. (2016). Explaining the Role of Urban Planning in Fulfilling the Objectives of Resistance Economics in the Field of Knowledge-Based Economy (Case Study: Tehran Metropolis). International Conference on Urban Economics, Tehran, Scientific Society of Urban Economics Iran. (In Persian)
 23. Liebowitz, Knowledge organization. What every manager should know, CRC Press, 1998, p.14.
 24. Jacobs, W., Koster, H.R.A. and Hall, P.V. (2010).The Location and Global Network Structure of Maritime Advanced Producer Services. (http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb342.html. Accessed on May 30, 2012.
 25. Kaltenegger, O., Löschel, A., and Pothen, F. (2017). The effect of globalisation on energy footprints: Disentangling the links of global value chains. Energy Economics, Volume 68, Supplement 1, Pages 148-168.
 26. Kekezi, O., Klaesson, J. (2019). A gglomeration and innovation of knowledge intensive business services, Journal of Industry and Innovation,   26, 369-478. https://doi.org/10.1080/13662716.2019.1573660
 27. Kirn, T. 1987. Growth and change in service sector of the USA: A spatial perspective. Annals of the Association of American Geographers 77, pp.353–75
 28. Lee, S. Y., Florida, R., & Acs, Z. (2004). Creativity and entrepreneurship: A regional analysis of new firm formation. Regional studies, Vol 38, No. 8, 879-891.
 29. Lim, U. (2003). The Spatial Distribution of Innovative Activity in U.S. Metropolitan Areas: Evidence from Patent Data. The Journal of Regional Analysis Policy. Vol. 33, No.2, pp. 97-126.
 30. Mak, A.H.N., Lumbers, M., and Eves, A. (2012).Globalisation and food consumption in tourism. Annals of Tourism Research Vol 39, No. 1, pp. 171-196.
 31. Milner, A., McClure, R., Sun, J., and De Leo, D. (2011).Globalisation and suicide: An empirical investigation in 35 countries over the period 1980–2006. Health & Place, Vol 17, No. 4, pp. 996-1003.
 32. Mohammadi, A. (2011). Spatial Analysis of Production Support Services with Emphasis on Transnational Functioning of Tehran Metropolis. PhD Thesis, Shahid Beheshti University, Tehran, 2011. (In Persian)
 33. Mohammadi, A., Pishgar, E. (2012). Corporate Geography of Advanced Production Support Services; Case Study: "ICC" Companies of Tehran Metropolis. Journal of Geography and Urban Development, Vol. 2, pp. 66-49. (In Persian)
 34. Moulaert, F., Gallouj, C., 1993, The Locational Geography of Advanced Producer Service Firms: The Limits of Economies of Agglomeration, The Service Industries Journal, Vol. 13,
  2, pp. 91 – 106.
 35. Moyart, L. (2005). The role of producer services in regional development: What opportunities for medium-sized cities in Belgium? Services Industry Journal, Vol 25, No. 2, pp. 213–28.
 36. Musterd, S., Murie, A. (2010). Making competitive cities. by Blackwell publishing LTD.
 37. Perugini, C. and et al. (2017).Globalisation and the decline of the labour share: A microeconomic perspective. Economic Systems, Vol 41, No 4, pp. 524-536.
 38. Polese, M., . Shearmur, R. (2004). Culture, lan- guage and the location of high-order service
  functions: The case of Montreal and Toronto. Economic Geography Vol 80, No. 4. pp. 329–50.
 39. Rasiah, R. (2003). Regional dynamics and production networks: the development of electronics clusters in Malaysia. Universitiy Malaysia Sarawak, consulté le, Vol 27, pp. 04-05.
 40. Robertson, L.J. and et al. (2014). Trends in Parasitology. Impacts of globalisation on foodborne parasites, Vol 30, No 1, pp. 37-52.
 41. Robertson, R. 1992. Globalization: Social Theory and Global Culture. Sage, London.
 42. Ryan, S., G. (2003). Innovation and High-Technology Producer Services: Evidence from Twin Cities Firms. Thesis for the Degree of Master in Urban and regional Planning Submitted to The Faculty of the graduate School of the University of Minnesota. http://www.hhh.umn.edum last accessed on May 12, 2011.
 43. Saadmushechi, R., Ziyari, K., Hataminejad, H., Farhoudi, R. (2016). Analysis of Physical Spatial Deployment of Knowledge Based Functions versus Traditional Functions in Tehran (An Analysis on the Distribution of Tehran Urban Core ). Human Geographical Research, 49, No. 1. pp. 18-1. (In Persian)
 44. Sarafi, Mozafar, Mohammadi, Alireza (2016). Spatial Pattern Analysis of Knowledge Base Distribution Companies, Case Study: Tehran Metropolis, Journal of Space Planning and Preparation. Vol 20, No. 3, pp. 181-208. (In Persian)
 45. Sarvar, H., Pourtahari, M. (2016). The Role of Economic Globalization in the Pattern of Placement of Advanced Service Uses in Metropolises (Case Study, Tehran Metropolis), Space Planning and Preparation, Vol 20, No. 3, Pp. 178-155. (In Persian)
 46. Sassen, S. (1991). The Global City. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 47. Sassen, S. (2011). Cities in a world economy. pine Forg Blommaert, j. 2010. The Sociolinguistics of Globalization. Cambridge University Press, Cambridge.
 48. Shearmur, R. Doloreux, D. (2008). Urban Hierarchy or Local Buzz? High-Order Producer
  Service and (or) Knowledge-Intensive Business Service Location in Canada, 1991–2001, The
  Professional Geographer, Vol. 60, No. 3, PP. 1–23.
 49. Taylor, P. J., Evans, D., Pain, K. (2006). Organization of the Polycentric Metropolis: Corporate Structures and Networks, Urban studies, Vol 44, Issue 11, 2007.
 50. Tisdell, C. (2001). Globalisation and sustainability: environmental Kuznets curve and the WTO. Ecological Economics, Vol 39, No 2, pp. 185-196
 51. Tödtling, F., Asheim, B., & Boschma, R. (2013). Knowledge sourcing, innovation and constructing advantage in regions of Europe. European Urban and Regional Studies, Vol 20, No. 2, pp. 161–169.
 52. Van Winden, W., Braun, E., Otgaar, A., & Witte, J. J. (2014). Urban InnovationSystems: What Makes Them Tick? (Vol.72). Routledge.
 53. Williams, K. (2016). Gender, globalisation, and violence: Postcolonial conflict zones, Sandra Ponzanesi (Ed.), Routledge (2014), p. 278, ISBN 978-0-415-81,735-6. Women's Studies International Forum, Vol 54, pp. 38-39.