دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1400 

مقاله های برگرفته از پایان نامه

3. تحلیل قدرت و موقعیت شهرها در شبکه شهری کشور "مبتنی بر حمل و نقل زمینی"

صفحه 34-50

10.30495/jzpm.2021.20216.3218

کرامت اله زیاری؛ مریم احمدپور؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد


مقاله پژوهشی

5. تحلیلی بر دگردیسی سازمان فضایی نظام شهری استان زنجان

صفحه 63-80

10.30495/jzpm.2021.3939

محسن احدنژاد روشتی؛ حسین طهماسبی مقدم؛ تقی حیدری؛ اصغر تیموری


14. تحلیل ساختاری پیشران های موثر بر تحولات فضایی پسکرانه جنوب غرب کلان شهر تهران مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر

صفحه 220-237

10.30495/jzpm.2021.25971.3738

سیامک خزلی ویژنانی؛ اسماعیل علی اکبری؛ فاطمه ادیبی سعدی نژاد؛ حمیدرضا جودکی؛ جمیله توکلی نیا