بررسی وضعیت نواحی شهری چابهار از نظر معیارهای اکولوژیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس بین المللی چابهار

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

      در سال­های اخیر در سطح شهر چابهار شاهد اجرای انواع و اقسام پروژه­های مختلف بوده و هستیم که بسیاری از پروژه­ها بدون نیاز سنجی و توان اکولوژی منطقه بوده است که همین امر زمینه ساز بحران­های زیست­محیطی در سطح ساحل و درون شهر گردیده است. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت نواحی شهری چابهار از نظر معیارهای اکولوژیکی می­باشد. تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی - تحلیلی می باشد. جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق شامل ساکنان شهر چابهار بر اساس سرشماری سال 1395 برابر با (106.739) بوده که تعداد نمونه برابر 383 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه تصادفی در دسترس تعیین شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه 35 سوالی بوده که روایی آن صوری بوده و به تایید چند تن از کاشناسان و متخصصان امر رسیده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان 83/0 مورد تایید واقع شده است. به منظور تحلیل های فضایی و نمایش فضایی یافته­های تحقیق از محیط نرم افزارهای  ARC GIS ، SPSS وMATLAB و مدل های Mamdani Fuzzy و VIKOR Fuzzy استفاده شده است. نتایج بیانگر آن بود که در نواحی چهارگانه شهر چابهار وضعیت فعلی از دید اکولوژیکی در جایگاه تقریبا متوسط رو به مناسب بوده و تعداد زیادی از اصول مورد توجه قرار گرفته است. این مقدار برای ناحیه 1 برابر است با 71/0 که سطح متوسط بوده، برای ناحیه 2 برابر است با 64/0 که سطح کم توسعه را نشان می دهد، برای ناحیه 3 برابر است با 54/0 که سطح کم توسعه را نشان داده، برای ناحیه 4 برابر است با 79/0 که سطح زیاد را بیان می کند. بر این اساس ناحیه 4 در بهترین وضعیت و ناحیه 3 در بدترین وضعیت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Chabahar Urban Areas status, Based on Ecological Criteria

نویسندگان [English]

 • abdolghafur hout 1
 • mahmudreza anvari 2
 • gholamreza miri 3
1 Ph.D. Student in Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Chabahar International Campus.
2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Geography and Rural Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Abstract
In recent years, across the city of Chabahar, we have witnessed and implemented various types of projects, many of which have been without the need for ecological and ecological capability of the area, which has created environmental crises at the coastal level, within The city has been.The assessment of ecological capability, in the sense of "measuring the potential of the land by specific criteria", has been considered as the most important tool and factor for achieving sustainable development. The purpose of the present study is to investigate the status of Chabahar urban areas in terms of ecological criteria. The present study is a descriptive-analytic one in terms of methodology. The statistical population of the study included residents of Chabahar city (106.739) according to the 2016 census. The data collection tool was a 35-item questionnaire whose face validity was confirmed by several experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha of 0.83.For spatial analysis and spatial analysis of research findings, ARC GIS SPSS and MATLAB software and Mamdani Fuzzy and VIKOR Fuzzy models were used. The results indicated that, in the four districts of Chabahar, the current ecological situation was in a relatively moderate position, with a large number of principles being considered. This value for area 1 is 0.71, which is the average level, for area 2 is 0.64 which indicates a low level of development, for area 3 is 0.54 which indicates a low level of development. The data for area 4 is equal to 0.79, which indicates a high level. Accordingly, Area 4 is in the best condition, and Area 3 is in the worst situation.
Extended Abstract
Introduction
Assess the ecological capacity and plan for land use, with the aim of regulating the relationship between man, land and human activities to improve the material and spiritual condition of society, over time by introducing the best natural land use, based on quantitative and qualitative capacity. The land and the existing socio-economic needs are a waste of natural resources and the environment, and as a result will prevent the poverty of human societies. Today, due to the growing population of urban dwellers, followed by the rapid and unbridled expansion of cities, there are many issues and problems facing human societies. Therefore, increasing the level of urban settlements in the city of Chabahar, regardless of land capabilities and restrictions and the process of assessing the ecological potential of urban development, which destroys a large area every day. Lands will be. In fact, the process of assessing the ecological potential of urban development estimates the possible use of land by humans for urban development. In recent years, across the city of Chabahar, we have witnessed and implemented various types of projects, many of which have been without the need for ecological and ecological capability of the area, which has created environmental crises at the coastal level, within The city has been.The assessment of ecological capability, in the sense of "measuring the potential of the land by specific criteria", has been considered as the most important tool and factor for achieving sustainable development. The purpose of the present study is to investigate the status of Chabahar urban areas in terms of ecological criteria.
Methodology
 The present study is a descriptive-analytic one in terms of methodology. The statistical population of the study included residents of Chabahar city (106.739) according to the 2016 census. The data collection tool was a 35-item questionnaire whose face validity was confirmed by several experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha of 0.83.For spatial analysis and spatial analysis of research findings, ARC GIS SPSS and MATLAB software and Mamdani Fuzzy and VIKOR Fuzzy models were used. Chabahar is geographically located 60 degrees and 37 minutes east longitude, and 25 degrees and 17 minutes north latitude. The city is bounded on the north by Iranshahr and Nikshahr counties, on the east by Pakistan, on the south by the Oman Sea, and on the west by Jask County. Chabahar city, whose center is Bandar Chabahar, consists of two parts, central and plain. In addition to the center of Chabahar city, and the center of Dashtyari section (Negor city) of Konarak city, it is of special importance in this region. The presence of 19.9% ​​of the city's population in urban areas and 80.1% in rural areas indicates obvious facts of the superiority of rural population over urban population.
Results and discussion
The results of fuzzy Vikor model showed that among the four districts of Chabahar city, district 4 with Q obtained 0.57, region 1 with Q obtained 0.54, region 2 with Q obtained 0.432, district 3 with Q The obtained 0.356 have the highest and lowest ranks. Also, the fuzzy results of Mamdani showed that in inferring the status of the studied dimensions in determining the priority of the four districts of Chabahar city, for each of the studied areas in Chabahar city, the final infertility value is determined as the output of fuzzy inference system in MATLAB software environment. This value for region 1 is equal to 0.71, which indicates the average level of ecological development according to the studied dimensions. With 0.64, which indicates the low level of ecological development, according to the studied dimensions, the final infertility value b. The output titration of the fuzzy inference system in MATLAB environment software for zone 3 is equal to 0.054, which shows the low level of ecological development, according to the studied dimensions. The MATLAB environment software for area 4 is 0.79, which shows the high level of priority, according to the dimensions studied.Among the districts, after determining the membership function and normalizing the data, the importance spectrum, according to the order of the studied dimensions and their situation, in each of the districts of Chabahar city, is equal to District 4, District 1, respectively. They receive region 2 and region 3, which can be seen as the highest priority in region 4 and the lowest in region 3. Accordingly, the ecological situation in Chabahar city is generally in a moderate to favorable condition, with the 4th district in the best condition and the 3rd in the worst condition. District 3 has created an unfavorable ecological situation due to its location in the center of the city, and the overcrowding and the existence of various hotels and accommodations.
Conclusion
in the four districts of Chabahar, the current ecological situation was in a relatively moderate position, with a large number of principles being considered. This value for area 1 is 0.71, which is the average level, for area 2 is 0.64 which indicates a low level of development, for area 3 is 0.54 which indicates a low level of development. The data for area 4 is equal to 0.79, which indicates a high level. Accordingly, Area 4 is in the best condition, and Area 3 is in the worst situation.
The use of water and soil resources has been neglected in the past few decades, and the environment and sustainable land use have been considered for decades. Meanwhile, the coastal areas of Chabahar city are of special importance. If there is a proper and sustainable plan for the exploitation of the coasts of any country, these areas are among the most important and valuable economic, political and social resources of that country. Lack of attention to land management, and the lack of a principled and complete plan, is a waste of huge ecological resources, especially on the shores of Chabahar. Due to their vast oil and gas resources, these beaches have attracted the attention of senior executives to such an extent that their vital resources, including environmental resources, have become less important.

کلیدواژه‌ها [English]

 • development
 • Ecological
 • City
 • Chabahar
 1. Ajzae Shokuhi, Mohammad, Kazemi, Khalilollah, Shorabi, Ramazan Ali, Ahmadi, Atefeh (2013): "Evaluation of Ecological Capacity for Urban Physical Development Using Multi Criteria Decision Analysis Methods in GIS Environment: Mashhad City" », First National Conference on Urban and Environmental Services, Mashhad, Mashhad Municipality.
 2. Akbarian Runiizi, Saeed Reza, Negahban, Saeed, Akbari Ansari, Karamatollah (2017): "Evaluation of Ecological Capacity and Defense Preparation of Southeast Iran, with Emphasis on Geomorphological Properties", Fourth International Planning Conference And Environmental Management, Tehran, Faculty of Environment, University of Tehran.
 3. Alipour, Abbas, Hashemi, Seyed Mostafi, Amini Parsa, Vahid, Maarab, Yasser (2017): "Evaluation of Ecological Capacity of Establishment and Construction of New Human Settlements to Reduce Environmental Impacts (Case Study: Khorasan Razavi Province)", 4th International Conference on Environmental Planning and Management, Tehran, Faculty of Environment, University of Tehran.
 4. Barati Borujeni, Negar; Nahibi, Sara; Mousavi Fatemi, Hossein (2017): "Design and Recreation of Urban Green Space, with the View of Sustainable Ordinary Ecological City", Third Annual International Conference on Civil, Architecture and Urban Planning, Shiraz, Higher Institute of Science And Kharazmi technology.
 5. Barton, H, (2000): Sustainable communities, London: Earth scan.
 6. Bideli, Mehdi, Farhadi, Nasim (2017): "Urban Ecology and Green City", Third Annual Conference on Architectural, Urban Development and Urban Management, Shiraz, Mehrazi Ambassadors Institute of Architecture and Urban Development.
 7. Dehghani, Amin, Mosavi, Mirnajaf, Jamini, Davood (2018): "Identifying Environmental Challenges in Rural Settlements, and Evaluating the Performance of Trustee Institutions in Their Management (Case Study: Central Ravansar County) ", Regional Planning Quarterly, Article 7, Volume 8, Number 32, Winter, pp. 51-68
 8. Ghaffari Zarrin, Mirza Reza, Nourollahi, Bastam ؛ Elias, Mohammad Bashash, Saghezchi, Mohammad (2018): "Ecological Validation of Land, to Identify Prospective Areas of Development (Case Study: Aqo City of Kalaleh)", New Approaches in Civil Engineering , 2 (1), pp. 33-54.
 9. Kohpayeh.M., Rashidi nejad, H., rashidi nejad, F., Ghasemi, S.,( 2013): Determination of the Ecological Potential and Strategic Management of Ecotourism Using MADM Method (Study Case: Qeshm Island), Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, Vol. 38, n (5), pp: 410 -419
 10. Makhdoum, Majid (1991): "Evaluation of Ecological Capacity of Gilan and Mazandaran Region for Urban, Industrial and Rural Development and Tourism", Environmental Studies, Volume 16, Number 16, University of Tehran, pp. 21-42.
 11. Mirkatuli, Ja'far and Kanani, Mohammad Reza (2011): "Evaluation of Ecological Capacity of Urban Development Using Multi-Criteria Decision Making Model (MCDM and GIS (Case Study, Sari City, Mazandaran Province)", Human Geography Research, No. 77, pp. 75-80.
 12. Mirza Ali, Mohammad, Vafadar Nasrollahzadeh, Milad (2016): "Evaluation and Assessment of Ecological Capacity of Flooded Villages Integration Plan (Case Study: Kalaleh Integration Site)", International Conference on Architecture and Urban Engineering, Tehran, Permanent Secretariat Conference.
 13. Mobaraki, o., Mohammadi, J., Zarrabi, A., (2012): Strategy for Sustainable Urban Development: A Case Study of Urmia City, Iran, Greener Journal of Social Sciences, V 2 n (1), pp: 41-49.
 14. Naghdi, Farideh; Hosseini, Seyed Mohsen; Sadr, Shaghayegh (2014): "Evaluation of Ecological Capacity of Lands, Using Geographic Information Systems, and Hierarchical Analysis Process (Case Study: Tabriz Suburbs)", Assessment Journal Far, Article 5, Volume 5, Number 3, Fall, pp. 57-65.
 15. Nazari Zanganeh, Rasool and Varshosaz, Katayun (2017): "Evaluation of Ecological Capacity of Rakat Watershed for Implementation of Environmental Protection Using Hierarchical Analysis Process (AHP)", First Conference on New Thoughts and Technologies in Geography , Department of Geography, Zanjan University, Zanjan.
 16. Peter H.S., Riad, Max Billib, Ahmed A., Hassan, Maha Abdel Salam ,Mohamed Nour El Din( 2011): application of the overlay weighted model and Boolean logic to determine the best locations for artificial recharge of groundwater, Journal of Urban and Environmental Engineering, v5 n(2), pp:57-66.
 17. Polat, E.,( 2017): an Approach for Land-Use Suitability Assessment Using Decision Support Systems, AHP and GIS, Green and Ecological Technologies for Urban Planning, n (12) Pp: 1-22.
 18. Pour Jafar, Mohammad Reza, Montazer al-Hojjah, Mehdi, Ranjbar, Ehsan, Kabiri, Reza (2012): "Evaluation of Ecological Capacity to Determine Suitable Areas of Development in Sahand New Town Area", Geography & Development, Volume 10, Serial Number 28, Pp. 11 - 22.
 19. Shafiezadeh, Marjan (2016): "Evaluation of Rangeland Ecological Capacity Using Some Ecological Indicators of Rangeland Vegetation (Case Study of Rangelands Southwest of Qom)", 4th National Conference of Student Scientific Associations in Agriculture, Natural Resources and Environment University of Tehran, College of Agriculture and Natural Resources, Karaj.
 20. Shakur, Ali, Ejtemai, Babak, Porbar, Zahra (2019): "Sustainable Zoning of Beaches Using Fuzzy Method (Case Study: Qeshm Island)", Journal of Regional Planning, Article 7, Volume 9, Number 35, Fall, pp. 85-94.
 21. Soltani Moghadasi, Reyhane, Anzayi, Elahe (2018): "Evaluation of Environmental Sustainable Development in Shalikar Villages Case Study: Rural Settlements of Neka County", Regional Planning Quarterly, Article 5, Volume 8, Number 32, Winter, pp. 23-36.
 22. Sudhira, H.S., Ramachandra, T.V., Jagadish, K.S., (2004): Urban sprawl: metrics, dynamics and modeling using GIS, Internatoinal Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation.  V (5), pp: 29-39.
 23. Taghipour, Ali; Aghamohammadi, Arezoo, Fallah Haghighi, Ali and Qureshi, Mahsa (2016): "Analysis and Evaluation of Ecological Capacity in Urban Development and Planning in Lamerd County, Using the Geographic Information System (GIS)", 4th Conference Modern Horizons in Geography and Architecture and Urban Planning Sciences, Tehran, Association for Development and Promotion of Fundamental Sciences and Techniques - Scientific Society for Civil Engineering and Architecture.
 24. Wolman, A, (1965): The metabolism of cities, Scientific American.
 25. Yari Gholi, Vahid; Ahedinejad Rusht, Mohsen, Sajadi, Zhiyla (2019): "Analysis and Evaluation of Biodiversity Indicators in Urban Areas Case Study: Zanjan 23 Districts", Regional Planning Journal, Article 13, Volume 9, Number 34, Summer, pp. 132-148.
 26. Zhan, S, (2003): Fifteen lectures on the Taoist culture. Beijing, Peking University Press.
 27. Zhang, Y.,  Sun, Y.,  Qin, J., (2012): Sustainable development of coal cities in Heilongjiang province based on AHP method, International Journal of Mining Science and Technology V 22, n (1), Pp: 133–137.