کسب ضریب تأثیر 0.629 توسط فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

بدین وسیله کسب ضریب تأثیر 0.629 (رتبه 81 بین 3500 نشریات سطح کلان، رتبه 20 بین 641 نشریات سطح میانی علوم اجتماعی و رتبه 6 بین 84 نشریه سطح خرد جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه) توسط «فصلنامه برنامه ریزی منطقه­ ای» را در آخرین جلسه شورای راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1396خدمت کلیه نویسندگان، داوران، هیات تحریریه و مدیریت محترم مجله تبریک می گوییم.