ارزیابی مدیریت پروژه‎های اجرای طرح‎های‎هادی روستایی با روش PMBOK در غرب استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

امروزه فشار بسیار زیادی برای ارائه نتایج سریع در پروژه ها وجود دارد و برای موفقیت در پروژه ای باید عوامل متعددی در نظر گرفته شوند تا عوامل ایجاد کننده ریسک در مدیریت کاهش یابد. مدیریت‌پروژه برنامه‌ریزی و هدایت پروژه در چهارچوب زمان، هزینه و کیفیت مشخص به‌سوی ایجاد نتایج مشخص‌ آن است. به بیان دیگر مدیریت پروژه بکارگیری دانش، مهارتها، ابزار و تکنیک های لازم در اداره جریان اجرای فعالیت­ها، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه است. این پزوهش بر اساس روش تحقیق توصیفی- تحلیلی تدوین گردیده و شیوه جمع آوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. محدوده مورد مطالعه، واقع در غرب استان گیلان مشتمل برشهرستان های؛ آستارا، تالش، رضوانشهر و ماسال می‎باشد. جامعه آماری و نمونه پروژه‎های اجرای طرح های ‎هادی روستایی غرب استان گیلان را برای بازه زمانی(1390الی 1394) به تعداد 115پروژه شامل بوده است. نتایج تحقیق حاضر براساس رتبه بندی حوزه‎های مدیریت پروژه اجرای طرح‎های‎ هادی روستایی در غرب گیلان و الویت بندی آنها نشان می­دهد که تغییر مدیریت کیفیت پروژه با امتیاز نهایی 2.04 رتبه اول و مدیریت تدارکات پروژه با امتیاز نهایی 4.2 دارای رتبه اخر بوده است که وضعیت مدیریتی تهیه ، تدوین و اجرای طرح های هادی روستایی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Evaluation of Projects Management of Rural Guide Plans' Implementation by PMBOK Method in the West of Guilan Province

نویسندگان [English]

 • Nasrollah MolaeiHashjin 1
 • zahra frotan 2
1 Professor Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Ph.D. Candidate, Geography and Rural Planning, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Today, there is a lot of pressure to provide fast results in projects, and to succeed in a project, several factors must be considered to reduce the risk factors in management. Project management is planning and directing the project in the framework of time, cost, and specific quality to create specific results. Project management includes scheduling, organizing, monitoring of implementation and directing the implementation and tries to deliver the specified, expected and on time results using an agreed pre-set expense by means of the right resources. In other words, project management means utilizing the necessary knowledge, skills, tools and techniques to manage the flow of activities in order to meet the needs and expectations of custodians of project implementation. Organizations set up different software projects according to their objectives and needs. In the present study, the methodology and data collection method were descriptive-analytical research and also library and field study, respectively. The study area was located in the West of Guilan province. The projects of rural guide plans' implementation in the west of Guilan province which includes Astara, Talesh, Rezvanshahr and Masal cities were 115 projects for the time span (2011 to 2015). The results based on the ranking of the areas of project management of rural guide plans' implementation in the west of Guilan and their prioritization show that changing the project quality management with a final rank 2.04, is at first rank and a project logistics management with a final rank of 4.2 was at the last rank which shows the managerial status of the preparation, formulation, and implementation of rural guide projects.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Project management
 • Evaluation of projects management
 • PMBOK
 • Rural guide West Guilan
 1. Amar, T. and Samimi Sharemi, R., (2009):Evaluation of the physical effects of rural drainage schemes, housing and rural environment of rural texture.  Journal of Housing and Village Environment, 29(12), pp: 44-55(in Persian).
 2.  Annabestani, A., (2009): Evaluation of the effects of the implementation of the rural guide plan. First national conference on housing and rural development(in Persian).
 3.  Azimi, N. and Jamshidian, M. (2005): The Physical Effects of Conducting the Constructive Plan of Villages in the West of Guilan, Journal of Fine Arts, 22(268), pp: 25-34(in Persian).
 4. Badri, A.and Abdi Nejad, H. A., (2009): Familiarity with the plans, plans and projects of the village development, publishing of the Municipality and Dehitary Organization, Tehran(in Persian).
 5. Barkhodari, Mahnaz, Jamali, Ibrahim (2016): Identifying the Risks of Oil Projects on Standards of PMBOK Standards, Technology Development Quarterly, Thirteenth, No. 50, Spring 1396
 6. Barzova, G. R, and Shah hoseini, A., (2010), Qualitative Evaluation of Hadi Project Implementation in Cornachi Village of Kermanshah - Application of Foundation Theory. Journal of Rural Research, 1(3), pp: 153-172(in Persian).
 7. Eftekhari, Abdolreza Roknaddin (2006), Perspectives of Rural Development in Iran - The Fundamentals of Thinking of Requirements and Requirements, Journal of Economics and Society, Second Year, No. 10, Winter 2006.
 8. Farahmandian, arshad, Mosa Khani, Morteza, Mansouri, Ali (2012) Assessment of Gas Supply Projects Management by PMBOK Method, Industrial Management Journal, Faculty of Humanities, Azad University, Sanandaj Branch, No. 9, Autumn 2012
 9.  Ghoorchi, M., (2008): Space Consequences - Location of Rural Conductor Projects, MA Thesis in Geography and Rural Planning, Shahid Beheshti University, Faculty of Earth Sciences(in Persian).
 10. Guide, P. M. B. O. K. (2008): A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute.
 11. Khoshfar, G. R., Khaje Shahkuhi, A. and Ahmadi Ahang, K., (2011): Comparative Study of Indicators and Determinations of Rural Housing Development. First National Conference on Geography and Planning for Rural Development(in Persian).
 12. Kroll, P., and Kruchten, P. (2003): The rational unified process made easy: a practitioner's guide to the RUP. Addison-Wesley Professional.
 13. Lang, J. T. (2005): Urban design: A typology of procedures and products. OxfordArchitectural Press.
 14. Laurian, L., Day, M., Backhurst, M., Berke, P., Ericksen, N., Crawford, J., and Chapman, S. (2004): What drives plan implementation? Plans, planning agencies and developers. Journal of Environmental Planning and Management, 47(4), PP: 555-577.
 15. Mashhudi, S., (2010): Land Rural Capability, Housing Foundation Publication, Tehran(in Persian).
 16. Matland, R. E. (1995): Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. Journal of public administration research and theory, 5(2), PP: 145-174.
 17.  Molaee Hashjin, N. (2016): Curriculum Content on Project Management and Quality of Environment in Rural Areas of Iran, Department of Geography and Rural Planning, Islamic Azad University, Rasht Branch(in Persian).
 18. Moughtin, J. C., Cuesta, R., and Sarris, C. (1999). Urban Design: Method and Technique. Elsevier Architectural Press.
 19. Mousavi Tayebi, S. R. and Rahmani, M., (2007): Provides a model for managing RUP management software projects and the PRINCE2 methodology. 13 th annual conference of the Iranian Computer Society(in Persian).
 20. Osuli, S. H., Nejabat, E., Bayati, A., Naseri, H. and Afkhami, A., (2005): A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Research and Development Project Management Center Publication, Tehran(in Persian).
 21. Poortaheri, M. and Naghavi, M. R., (2012): The physical development of rural settlements with a sustainable development approach. housing and rural environments. 13(137), pp: 53-70(in Persian).
 22. Project Management, http://www. iranpm. com//modules. php?name= News&file = article&sid = 626 (2017)
 23. Yasuri, M., (2006): Necessities of Implementing Rural Leadership Plan for Reducing Urban Problems. Urban Planning and Management Conference(in Persian).