دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تیر 1396، صفحه 1-186 

مقاله های برگرفته از پایان نامه

ارزیابی روند تغییرات فراوانی روزهای شرجی در نیمه جنوبی ایران

صفحه 55-68

پیمان محمودی؛ تقی طاوسی؛ عبدالمجید شباب مقدم


مقاله پژوهشی

تحلیل توانمندی‌ها و قابلیت‌های منطقه‌ای بخش تعاون استان همدان در جذب سرمایه از دیدگاه کارشناسان بخش تعاون

صفحه 69-80

حسن ریحانی همدانی؛ مصطفی تیموری؛ سید روح الله موسوی؛ محمد ابراهیم مصطفایی


مقاله های برگرفته از پایان نامه

تحلیل و ارزیابی وضعیت کاربری اراضی شهری با تأکید بر پایداری کاربری مسکونی (مورد مطالعه: شهر سامان)

صفحه 131-146

عیسی ابراهیم زاده؛ عزت الله قاسمی قاسموند


مقاله پژوهشی

بررسی و تحلیل اثرات زیست محیطی گسترش پراکنده شهری نمونه موردی: شهر هادیشهر

صفحه 147-160

میرستار صدرموسوی؛ حسین کریم زاده؛ رحیمه صبوری؛ فاطمه زادولی