دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، بهمن 1391، صفحه 1-103 

مقاله های برگرفته از پایان نامه

تحلیلی بر نقش واحدهای بزرگ صنعتی در توسعه منطقه ای جنوب فارس (مطالعه موردی: شهرستان های لامرد و مهر)

صفحه 1-11

جواد بذرافشان؛ فرامرز بریمانی؛ محمد حاجی زاده


تحلیلی بر وضعیت مسکن در استان لرستان با استفاده از مدل ‏های تحلیل عاملی (تاکسونومی عددی و ویلیامسون)

صفحه 29-42

فریاد پرهیز؛ جمال الدین صمصام شریعت؛ مسعود کریمیان؛ کرامت اله زیاری؛ داوود جمینی


تحلیلی بر نقش سرمایه های انسانی در توسعه شهر کاشان

صفحه 52-43

محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ محمود گنجی پور


بررسی تأثیرات شکل جغرافیایی استان ایلام بر توسعه نیافتگی آن

صفحه 79-91

زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر غلامی؛ فاطمه السادات میر احمدی؛ عبدالکریم ویسی؛ سعید خلیلی