ارزیابی و تحلیل شاخص‌های امنیت اجتماعی استان های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

امنیت اجتماعی از مفاهیم با اهمیت در دنیای امروز و در بسیاری از مباحث سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. این مفهوم از ابتدایی ترین نیازهای هر جامعه بوده و جهت رشد و شکوفایی انسان ها و به تبع آن داشتن جامعه ای پویا و سرزنده و هم‌چنین، در مسیر توسعه قرار گرفتن آن جامعه به امنیت اجتماعی نیاز دارد. هدف این پژوهش مقایسه و ارزیابی سطح شاخص‌های امنیت اجتماعی در استان‌های گوناگون کشور می‌باشد. پژوهش ازنظر روش توصیفی- تحلیلی  و ازنظر هدف کاربردی است. داده­های خام مربوط به شاخص امنیت اجتماعی از سالنامه آماری(1394) مرکز آمار ایران استخراج‌شده است. شاخص­های امنیت اجتماعی با نظر 12 کارشناس با روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) امتیازدهی شد و سپس با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice اولویت‌بندی شد و در نهایت، نتایج بدست آمده به صورت فضایی و در قالب نقشه در نرم افزار Arc GIS نشان داده شد. نتایج پژوهش نشانگر آن است که به ترتیب استان‌های قزوین،کردستان و البرز دارای بالاترین سطح امنیت اجتماعی و در مقابل استان‌های سمنان، قم و چهارمحال و بختیاری دارای کم‌‌ترین سطح امنیت اجتماعی می‌باشند. این نتیجه مبین آن است که سطح شاخص های امنیت اجتماعی در استان های کشور متفاوت می‌باشد ، که می تواند راهنمای خوبی جهت برنامه ریزی مناسب تر برای مدیران و تصمیم سازان جهت ارتقای سطح امنیت اجتماعی و کاهش سطح شاخص های آسیب های اجتماعی جامعه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Analysis of Social Security Indicators in Provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rafiean 1
  • asmail piri 2
  • saman Heidary 3
  • bagher ahmadi 4
1 Associate Professor, Department of Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Master of Urban Planning, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
3 PhD student in Geography and Urban Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran.
4 Master of Geography and Urban Planning, Kerman University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Social security is one of the most important concepts in today's world and in many political, social and economic issues. This concept is one of the most basic needs of any society and needs social security in order for human beings to grow and prosper, and consequently to have a dynamic and lively society, as well as to be in the path of development of that society. The aim of this study is to compare and evaluate the level of social security indicators in different provinces of the country. The research is descriptive-analytical in terms of method and practical in terms of purpose. Raw data related to the Social Security Index have been extracted from the Statistical Yearbook (1394) of the Statistics Center of Iran. Social security indicators were evaluated with the help of 12 experts by hierarchical analysis (AHP) method and then prioritized using Expert Choice software and finally the results were shown spatially and in the form of a map in Arc GIS software. The results show that Qazvin, Kurdistan and Alborz provinces have the highest level of social security, respectively, while Semnan, Qom and Chaharmahal and Bakhtiari provinces have the lowest level of social security. This result indicates that the level of social security indicators in different provinces of the country is different, which can be a good guide for more appropriate planning for managers and decision makers to improve the level of social security and reduce the level of social harm indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social security
  • social problems
  • AHP
  • GIS
1- Azkia, M., & Mokhtarpour, M. (2016). Assessing the effect of social values ​​on the feeling of urban security (Case study: Tehran), Studies of Urban Sociology, Year 7, No. 21.
2- Aghaei, A. A., & Timurtash, H. (2010). Investigating the Relationship and Process of Social Injury and Social Security, Encyclopedia, No. 78.
3-Bashariyeh, H. (1995). Revolution and Political Basij, Tehran: Samat Publications.
4- Bozan, B. (2017). People, Fear and Governments, Translator: Mojtaba Attarzadeh, Tehran: Research Institute for Strategic Studies.
5- Biddle, P. N. (2016). The Relationship between Social Trust and Sense of Social Security and Security, Social Order, Volume 8, Number 1.
6- Pishgamami Fard, Z., Barzegarzadeh Zarandi, M., & Mousavi Shahidi, S. M. (2015). "Study of the position of social security sentiment indicators in rural settlements (Case study: Sakhtsar village)" Social Security Studies, No. 43.
7- Jafari, Kh., Mesgarzadeh, S., & Mirza Khani, M. (2018). Factors Affecting the Social Security of Tabriz Citizens, Sociological Studies, Vol. 10, No. 38.
8- Heidari, S. (2015). Factors of improving social security from the perspective of villagers, Case study: Meshkinshahr city, Quarterly Journal of the Geographical Association of Iran, 13, No. 47.
9- Dehkhoda, A. A. (1962). Dehkhoda Dictionary, Tehran: Publications of the Management and Planning Organization of the country.
10- Radfar, M. R., & Habibzadeh, A. (2018). Social factors affecting the feeling of social security, social order, year 10, number 2.
11- Rezaei, M., Mirsardo, T., & Rezaei, Z. (2017). "Study of the Relationship between Social Capital and Women's Social Security Emotions" Social Order, Vol. 9, No. 2.
12- Sarukhani, B., & Hashemnejad, F. (2011). A Study of the Relationship between Social Capital (Its Components) and the Sense of Social Security among the Youth of Sari, Quarterly Journal of Sociology of Youth Studies, Second Year, No. 2.
13- Shams Al-Dini, A., Ahmadianfard, K., & Massoud Kavousi, I. (2017). Investigation of the situation of security against theft and identification of its determinants in rural settlements of Ravansar city, regional planning for the year 7, No. 27.
14- Sheikhavandi, D. (1994). Sociology of Deviations, Tehran: Marandiz Publications.
15- Salehi, I. (2008). Environmental Characteristics of Safe Urban Spaces, Tehran: Urban Planning and Architecture Study and Research Center.
16- Zabetian, E., Bamanian, M. R., & Rafieian, M. (2010). A Study of the Planning Application of Urban Spaces Effective on Increasing Women's Security, Case Study: Central Tehran, Social Sciences Quarterly, No. 48.
17- Farhadikhah, H., Seyed Alipour, S. Kh., Ziari, K., Andarz, O. (2019). A Study of the Relationship between Social Capital and the Sense of Security in the Weak Tissue, Social Discipline, Vol. 11, No. 3.
18- Qaraei, F., Rad Jahanbani, N., & Rashidpour, N. (2010). A Study and Measurement of Security Sense in Different Urban Areas Case Study: Areas 2 and 11 of Tehran, Armanshahr Magazine, No. 4.
19- Kanoni, R., Imani, B., Habibzadeh, A., Moslemi, A. (2015). Measuring the feeling of security in urban areas (Case study: Ardabil city), Journal of Disciplinary Geography, Third Year, No. 10.
20- Kalantari, Kh. (2008). Data Processing and Analysis in Socio-Economic Research, Tehran: Farhang Saba Publications.
21- Karimaei, A., Moradian, M. & Abbasi, A. (2010). The role of law enforcement in ensuring social security, Quarterly Journal of Law Enforcement Science, Volume 2, Number 12.
22- Giddens, A. (1998). Consequences of Modernity, translated by Mohsen Thalasi, Tehran: Markaz Publishing.
23- Mohammadi, A., Amiri, Y., & Jobar, M.  (2014). Prioritization of the status of social security indicators and ranking of the country's provinces in terms of social security level using gray relationship analysis method, Social Discipline Quarterly, Volume 6, Number 3.
24- Mahmoudi Janaki, F. (1997). Security and Insecurity from the Perspective of Criminal Policy, Journal of Legal Perspectives, No. 8.
25-Statistics Center of Iran (2015). Statistical Yearbook of the country.
26- Maleki Nezamabad, R., & Khodaei, A. (2016). A Study of Social Security Indicators in the Cities of West Azerbaijan Province, Journal of Disciplinary Geography, Volume 4, Number 15.
27- Maleki, Yadollah (2016), City and Social Security from the Perspective of Religious Teachings, Quarterly Journal of Environmental Management, Volume 9, Number 33.
28- Monam, M. R., & Zarabian, F. (2011). The effect of green space design on the margins of intra-urban roads in creating a sense of security, case study: Greater Hemmat Road, Quarterly Journal of Environmental Management, Volume 5, Number 16.
29- Mousavi, M. N., Visian, M., Mohammadi Hamidi, S., & Asghari, M. (2014). Sense of security in urban spaces, Case: Sarakhs city, Geography (Quarterly Journal of the Iranian Geographical Association), 13, No. 45.
30- Mirlatafi, M. R., Alavi Zadeh, S. A. M., & Hedayati Amin, Kh. (2015), A Study of Social Cohesion in Preserving Border Security with Emphasis on Ethnic-Religious Diversity, Case Study: Zabol County, Regional Planning, Volume 5, Number 19 .
31- Nayebi, H., Khademi, A., Rashnoudi, B., & Amiri, R. (2013), A Study of the Status of Social Security among the Youth of Tehran ”, Social Sciences Quarterly, Islamic Azad University, Shushtar Branch, No. 21.
32-Navidnia, M. (2010). Citizens' Security Priority in Different Areas of Tehran, Quarterly Journal of Human Geography, Volume 2, Number 2.
33- Hezar Jaribi, J., Keshvari Charami, M., Farooqi, E., & Moghaddam, A. (2014). A Study of Social Security and Factors Affecting It, Case Study: Tehran, Quarterly Journal of Welfare and Social Development Planning, No. 1.
34- Yazdani, E. & Sadeghi, Z. (2010). Social Security and its Impact on National Security of Iran, Cultural Engineering Monthly, No. 4.