بررسی تأثیر قیمت گذاری برق بر بحران منابع آبی در استان فارس

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استاد گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

برداشت بیش از حد از منابع طبیعی مانند برداشت از منابع آب­های سطحی و آب­های زیرزمینی به معنای از بین رفتن سرمایه طبیعی یک کشور است. استان فارس با پدیده­های ناشی از بحران آب نظیر خشک شدن دریاچه­ها (دریاچه پریشان، بختگان و طشک)، فرونشست زمین و کسری مخازن آب زیرزمینی روبه‌رو است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ­گویی به این پرسش است که چه نسبتی بین تعرفه برق مصرفی در بخش کشاورزی و شکل­گیری بحران آب وجود دارد؟. اهداف برنامه­های توسعه در بخش کشاورزی شامل دست‌یابی به خودکفایی در محصولات کشاورزی، تکیه بر صادرات محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور بوده است. از سوی دیگر، یکی از متغیرهای مؤثر در میزان افزایش یا کاهش برداشت از آب­های زیرزمینی، تعرفه­های مربوط به برق مصرفی به عنوان یکی از نهاده­های تولید در بخش کشاورزی است با تکیه بر داده­های آماری مربوط به برق مصرفی در بخش کشاورزی ابتدا قیمت­های برق مصرفی در کشاورزی بر اساس شاخص مصرف کننده تعدیل شدند تا اثرات تورم بر قیمت­های برق حذف شود. سپس مشاهده شد که با کاهش سطح آب زیرزمینی در دشت‌‌های گوناگون استان فارس، قیمت‌‌های برق و یا به بیان دیگر، هزینه‌‌های استخراج آب‌‌های زیرزمینی به شدت کاهش یافته است. به بیان دیگر، می‌‌توان گفت یکی از مهم‌‌ترین عوامل استخراج بی‌‌رویه آب‌‌های زیرزمینی و کاهش سطح این آب‌‌ها، کاهش قیمت برق و سایر انرژی‌‌های مورد نیاز برای استخراج آب بوده است. از آنجا که میزان استخراج آب­های زیرزمینی دارای رابطه معکوس با هزینه­های استخراج است و به منظور دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار، واقعی کردن تعرفه­های مربوط به نهاده­های تولید می­تواند در کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of electricity pricing on water resources crisis in Fars province

نویسندگان [English]

  • esmaeil varzesh 1
  • yashar zaki 2
  • Rasool Afzali 3
  • Zahra Pishgahifard 4
1 PHD student of Political Geography, Tehran university, Iran
2 Assistant Professor of Political Geography, Tehran University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Political Geography, Tehran University, Tehran, Iran.
4 Professor of Political Geography, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Too much extraction from natural resources, such as extraction of surface water and groundwater, means the loss of a country's natural capital. Fars province is facing the effects of the water crisis, such as the drying up of lakes (Lake Parishan, Bakhtegan and Tashk), land subsidence and the deficit of groundwater reservoirs. This descriptive-analytical study seeks to answer the question of what is the relationship between electricity tariffs in agriculture and the formation of the water crisis? The goals of the development programs in the agricultural sector have been to achieve self-sufficiency in agricultural products, to rely on the export of agricultural products and to ensure the country's food security. On the other hand, one of the effective variables in increasing or decreasing the amount of abstraction from groundwater is the tariffs related to electricity consumption as one of the production inputs in the agricultural sector. Relying on statistical data on electricity consumption in the agricultural sector, first the prices of electricity consumed in agriculture were adjusted based on the consumer index to eliminate the effects of inflation on electricity prices. Then it was observed that with the decrease of groundwater level in different plains of Fars province, electricity prices or in other words the costs of groundwater extraction have sharply decreased. In other words, one of the most important factors in the uncontrolled extraction of groundwater and reducing the level of these waters has been the reduction of electricity prices and other energies required for water extraction. Because groundwater extraction is inversely related to extraction costs, and in order to achieve sustainable development goals, realizing tariffs on production inputs can be effective in reducing groundwater abstraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Resources Crisis
  • Development Plan
  • Economic Growth
  • Electricity Price
  • Fars province
1- Abbasinejad, H. Vafinajar, D. (2005), “ The Analysis of Energy Efficiency & Productivity in Different sectors and Estimation of Input and Price Elasticity”, Journal of Economics Research, Volume 39, Issue 3, pp 113-137 (In Persian)
2- Azarm, H, Bakhshoodeh, M. (2019) “The Effects of Increase in Energy Carrier Prices on Wheat Production in Fars Province: Application of Indirect Production Function”, Agricultural Economics and Development Research, Volume: 26 Issue: 103, 189-210. (In Persian)
3- Amadeh, H. Ghazi, M. Abbasifar, Z. (2009), “Causality Relation between Energy Consumption and Economic Growth and Employment in Iranian Economy” Journal of Economic Research, No. 86, pp 1-38. (In Persian)
4- Bagherzadeh, A. (2017) "Review of electricity consumption trends in the agricultural sector", Ministry of Agricultural Jihad, Agricultural Economics and Rural Development Planning Research Institute, Tehran. (In Persian)
5- Central Bank of Islamic Republic of Iran, (Cbi.ir/Simplelist/1589.aspx), (cbi.ir/inflation/inflation_FAaspx).
6- Dorcas Jones, Dumisani Hampashe and Kin Sibanda (2019), The impact of electricity prices on sectoral output in south Africa from 1994 to 2015, African Journal of Economic and Management Studies, Volume 10 Issue 2
7- Energy Balance Sheet (2011) Deputy Minister of electricity and energy of the ministry of energy Tehran, Available at ( http://www.pep.moe.org.ir). (In persian).
8- Fallah, S. et al. (2012) Water Research in Agriculture, Volume 26, Number 2 (b), pp. 161-172. (In Persian)
9- Fars Regional Water Authority, (http://frrw.ir/Sc.php?type=static&id=187)
10- Ghazali, S. (2012). “Relationship between Level of Water in Parishan Lake and Surrounded Wells with Respect to Excessive Groundwater Extraction”, Journal of Agricultural Economics Research, Volume 4, Issue 14, pp 121-135 (In Persian)
11- Ghorbani, V. et al. (2009) "Liberalization of electricity prices in agriculture", Sixth
 
Iranian Agricultural Economics Conference, pp. 10-1. (In Persian)
12- Hejazi Jahromi, K. Pirmoradian N. Shamsnia, S.A. Shahidi N. (2013), “Qualitative and Quantitative Assessment of Groundwater Resources for Irrigation Systems/ (case study: Southern and Southeast Plains of Fars Province)”, Journal of Physical Geography, Volume: 6 Issue: 19, pp 33-44. (In Persian)
13- Heidari, H. Najjar Firoozjaee, M. Saeidpour, L (2012) “Investigating the Relationship between Electricity Consumption, Electricity Price and Economic Growth in Iran”, Journal of Economic Research and Policies, Volume: 19 Issue: 59, pp 175-200. (In Persian)
14- Hindroyiannis, George (2014) ‘Estimating residential demand for electricity in Greece’, Energy Economics 26, 319-334
15- Kumar Bose Ranjan, Megha Shukla (2009) Elasticities of Electricity demand in India’, Energy Policy 27, 137-146
16- Mashhadi Zadeh, F. et al. (2013) "Estimation of economic value of agricultural water and electricity consumption in wheat production (Case study: Khuzestan province)", the third international conference on new approaches to energy conservation, Pp. 10-1. . (In Persian)
17- Muhammad Arshad Khan, Faisal Abbas (2016) ‘The dynamics of electricity demand in Pakistan: A panel cointegration analysis’ Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 65 November 2016, pages 1159-1178
18- Nazari, M. (2019), Microeconomics, Negahe Danesh Publication, Tehran. (In Persian)
19- Shaghaghi, V. (2018), “Evaluation of Iranian 20-year Outlooks Economic Objectives in Five-year Development Plans”, Majles & Rahbord, No 94, pp 209-238 (In Persian)
20- Rezayi, M. Mohammadi, H. Karami, A (2012) “Considering Effective Factors of Water Resources Exploitation under Various Geographical Conditions in Fars Province”, Journal of Environmental Studies, No 64, pp 67-78. (In Persian)
21- Taheri, F. Mousavi. S. N., Rezaei, R (2010), “Impact of Energy Subsidy Elimination on Canola Production Costs in Marvdasht District” Journal of Agricultural Economics Research, Volume 2, Issue 7, pp 77-90 (In Persian)
22- Zachariadis, Theodoros, Nicoletta Pashourtidou (2007) ‘An empirical analysis of electricity consumption in Cyprus’, Energy Economics 29, 183-198
23- Zauresh Atakhanova, Peter Howie, (2007) ‘Electricity demand in Kazakhstan’, Energy Policy 35, 3729-3743