تحلیل تغییر کارکرد اقتصادی، تولیدی و صنعتی روستاهای پیراشهری لنگرود

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران

چکیده

    
در سال­های اخیر، نواحی روستایی تحت­تأثیر عوامل درونی و بیرونی با تغییرات ساختاری و کارکردی زیادی مواجه شده­اند. در­نتیجه، شناخت این تغییرات و هم‌چنین، عوامل مؤثر بر آن­ها از ملزومات برنامه­ریزی روستایی است تا بتوان تعریف جدیدی از نقش روستا و کارکردهای آن ارائه داد. در این زمینه روستاهای پیراشهری بیش از سایر روستاها دستخوش تحولات کارکردی شده­اند. بنابراین، هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر تغییر کارکرد اقتصادی، تولیدی و صنعتی روستاهای پیراشهری لنگرود است. این پژوهش از نظر هدف، « کاربردی» و روش علمی به‌کار گرفته شده در آن از نوع « توصیفی­ـ تحلیلی» است. ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسش‌نامه خبره و مصاحبه با استفاده از مطالعات میدانی و اسنادی است. بر همین اساس برای اطمینان از روایی پرسش‌نامه با تعدادی از اساتید مشورت شد. در ادامه پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با مقدار  748/0 و تحلیل عاملی بالاتر از 5/0 تأیید شد. جامعه آماری پژوهش، خانوارهای ساکن روستاهای پیراشهری لنگرود و مدیران محلی روستا بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 375 خانوار بدست آمد و پرسش‌نامه­ها به صورت نمونه­گیری سهمیه­ای در بین ساکنان روستاهای مورد نظر توزیع گردید. هم‌چنین، از دیدگاه 22 نفر از مسئولان محلی روستاها نیز در جهت ارزش‌گذاری معیارها در پرسش‌نامه خبره TOPSIS بهره گرفته­شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS و نیز تحلیل مدل TOPSIS انجام شد. یافته­های پژوهش نشان­داد بین توسعه فیزیکی شهر لنگرود و تغییرات کارکرد اقتصادی، تولیدی و صنعتی روستاهای پیراشهری با میانگین 16/4 و مطلوبیت عددی 3 در سطح معناداری 001/0 رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Economic-Production and Industrial Functional Changes in Peri-Urban Villages of Langrood

نویسندگان [English]

 • Mohadese Nourani 1
 • Teymoor Amar 2
 • Mohammad Baset Ghoreshi Minabad 3
1 Ph.D student geography and rural planning, Rasht branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Associate Professor of Geography Department, Rasht branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Assistant Professor of Geography Department, Rasht branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

In recent years, rural areas affected by internal and external factors have undergone many structural and functional changes. Consequently, understanding these changes and the factors affecting them is one of the essentials of rural planning in order to provide a new definition of the role of the village and its functions. In this regard, peri-urban Villages have undergone more functional changes than others. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the factors affecting the economic, productive and industrial change of these villages. The purpose of this research is "applied" and the scientific method used is "analytical-descriptive". Data gathering tools are expert questionnaires and interviews using field and documentary studies. Accordingly, a number of professors were consulted to ensure the validity of the questionnaire. Its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.748 and factor analysis above 0.5. The study population consisted of households living in peri-urban Villages of Langrood and local village managers. The sample size was obtained using Cochran formula of 375 households and the questionnaires were distributed among the inhabitants of the villages. Also, the opinion of 22 local village managers was used to evaluate the criteria in the TOPSIS Expert Questionnaire. Data analysis was performed using SPSS and AMOS software and TOPSIS model analysis. The findings of this study showed that there is a relationship between physical development of Langrood city and changes in economic, production and industrial performance of the villages with mean of 4.16 and numerical utility of 3 at the significant level of 0.001.
Introduction
Growth is the dynamism and evolution of the general characteristics of urban systems. The rapid growth of urbanization or the physical development of cities is causing the city to spread to rural areas. Continuation of this process expands the activities and influence of the city in rural areas and causes rural activities to be strongly influenced by urban needs. The main consequence of this will be the change in the relationship between the city and the village over time (Lynch, 1965: 49). Among the important changes that are mainly affected by cities and have been observed in some rural areas of Iran in recent decades, are functional changes (Zaheri & Rahimipoor, 2013: 122). Thus, housing, activity and employment, communication with others, collective life, education, rest and tranquility are the functions of rural settlements (Shamsoddini & Rahimi, 2013: 98). The acceleration of internal and external factors in recent decades has more or less changed these functions in different regions (Mohammadzade, 2010: 10). Deep and extensive developments that have led to the formation of new constructions (Woodz, 2013: 2) that will bring problems. Therefore, one of the first requirements for sustainable development and integrated urban and rural management is to identify the factors which affecting the functional changes of rural areas (Ahmadi et al, 2013: 183). Among these factors are population growth, expansion of human activities in nature, inappropriate land use, etc., which have exposed large areas of destruction (Makhdoom, 2014: 116). In this regard peri-urban villages have undergone many changes in terms of economic, production and industrial functions. Therefore, this question arises that what changes have taken place in the rural functions of the peri-urban districts of Langrood, and what factors have influenced these changes? And it is hypothesized that the physical development of the city of Langrood has influenced the functional changes of the villages in the study area. It can be guessed that these villages, due to their special geographical location and being located on the edge of the city, are more exposed to economic, social and other currents between the city and the village than other villages, and as a result, have faced changes in their functions.
Methodology:
In terms of purpose, this research is "applied" and the scientific method used in is "descriptive-analytical". The required information was obtained through both documentary (library) and field methods. The data measurement tool in this study is a researcher-made questionnaire that includes 10 items related to economic, production and industrial performance in the form of a 5-point Likert scale. To ensure the validity of the questionnaire, were used from the views of professors and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient of 0.748 and factor analysis above 0.5. The statistical population of the study includes all households living in peri-urban villages of Langrood and local managers, which according to the results of the last population and housing census of the Statistics Center of Iran in 2016 was equal to 5974 households. The sample size was 375 using Cochran's formula and was distributed among the residents by quota sampling method according to the number of households living in each village. In the present study, the information and data obtained from the distribution of the questionnaire were analyzed using SPSS, AMOS software and TOPSIS model.
Results and discussion:
The results obtained from the mean analysis and t-statistic as well as the effect path of the variables show that the physical development and expansion of Langrood city had the greatest effect with the effect coefficient of 0.678 on increasing the investment of non-natives in rural industrial activities. In this regard, the least impact is on increasing job opportunities in rural areas with a coefficient of effect of 0.510. This suggests that despite the expansion of investment in rural areas, job opportunities have not been provided to local forces, thus not increasing income for the villagers. After normalizing the matrix and weighting the criteria by Shannon entropy method, it was found that among the studied villages, Nalkiasher village with a weight score of 0.936 had the most changes in industrial performance. The reason for this is the creation of Nalkiasher industrial town in this village. In the next step, the leveling of options in terms of changes in economic, production and industrial performance based on CL (proximity coefficient) and relative proximity to the ideal situation in five floors (very weak from zero to 0.2, weak from 0.2 to 0.4, average 0.4 to 0.6, good 0.6 to 0.8 and very good 0.8 to 1). Based on the results obtained from the Topsis model, it was found that the village of Nalkiasher with a coefficient of proximity of 0.9351 had very large changes in economic-production and industrial performance. The rate of change in the villages of Lilakooh, Abchalaki, Divshal, Salkouyeh, Klidbar and Daryasar has been high and in other villages it has covered a range from medium to low.
Conclusion:
The expansion of cities to their surrounding areas has different results in different areas. The physical development of the city of Langrood towards the surrounding villages has also changed the economic function of these villages. This is especially true in the villages closest to Langrood. In order to investigate the effect of physical development of Langrood city on functional changes of peri-urban villages, a single sample t test was used and the results showed that the mean values were higher than the mean (numerical desirability of 3) at a significance level of 0.001. Therefore, it can be stated that the physical development of Langrood city has an effect on changes in the economic, production and industrial performance of the study area and the hypothesis of this research is confirmed. Finally, the results of quantitative studies also showed that the physical development of the city of Langrood has increased investment in the villages under study, especially in non-agricultural sectors, and thus increased employment and income.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "functional Changes"
 • "Economic
 • Productiveو Industrial"
 • "peri-urban Villages"
 • "Langrood"
 1.        1.  Ahmadi, M. Taqdisi, A & Rezvani, M (2013): Identifying and analyzing the factors affecting the functional changes of rural areas of Qom province, Journal of Land Management, Vol. 5, No. 1, pp. 209-181.
 2.        2.  Alavi Zadeh, A. & Mir Lotfi, M. (2014): The role of non-agricultural economy on rural sustainability in rural areas of Semirom city, Marvdasht Azad University Regional Planning Quarterly, Vol. 3, No. 10, pp. 71-82.
 3.        3.  Amar, T.  Moshiri, R & Mahdavi, M (2004): The need for change in the functioning of the rural economy (Case study: Khorgam section of Rudbar city), Geographical Research, No. 50.
 4.        4.  Behfrooz, F. (2008): The Developmental Process of Geographical Studies of New Rural Settlements in the Form of Human-Environmental and Regional Perspectives, Growth of Geography Education, No. 17.
 5.        5.  Glass. R, (1962): Urban Sociology, in Welford. A.T.et al (eds), Society: Problems and methods of Study, London.
 6.         6.  Liu, Y., Yuanyuan, Y., Yurui, L., & Li, Jintao. (2017): Conversion from rural settlements and arable land under rapid urbanization in Beijing during 1985-2010, Journal of Rural Studies, Vol. 51, pp: 141-150.
 7.        7.  Long, H., Tang, G., Li, X. & Heilig, G.K. (2007): Socio-Economic Driving Forces of LandUse Change in Kunshan, the Yangtze River Delta Economic Area of China: Journal of Environmental Management, 83, pp: 351-364.
 8.        8.  Lynch, K. (1965): Mutual relations between city and village in developing countries, translated by Mohammad Reza Rezvani and Davood Sheikhi, Payam Publications, First Edition, Tehran.
 9.        9.  Makhdoom, M. (2014): Land Management Foundation, Tehran University Press, Tehran.
 10.     10.  Mohammadzadeh Larijani, F. (2010): Analysis of functional changes and transition from agricultural villages to tourist villages (Case study: Firoozjah village, Babol city), M.Sc. thesis, Faculty of Geography, University of Tehran.
 11.     11.  Oliaei, M. & Azizi, S. (2019): Factors Affecting the Developments in the Economic Functioning of Rural Settlements in Rey County, Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, Vol. 8, No. 1, pp. 223-238.
 12.     12.  Pacion, M. (1984): Rural Geography, Harper and Row Publishers, London.
 13.     13.  Rezvani, M. (2007): Urban Evasion and Functional Change in Rural Areas North of Tehran, Quarterly Journal of Geographical Research, No. 59, pp. 177-189.
 14.     14.  Saeedi, A. & Hosseini, S. (2009): The Basis for Locating and Establishing New Villages, Jafari Publications, Islamic Revolutionary Housing Foundation, Tehran.
 15.     15.  Saeedi, A. (2009): Fundamentals of Rural Geography, Samat, Tehran.
 16.     16.  Sajasi Gheidari, H. Romiani, A. & Sanei, S. (2014): Evaluating and explaining the function of rural industries in development: Sain Qala village in Abhar city, Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, Vol 3, No. 2, pp. 87-105.
 17.     17.  Shakooei, H. (2000): New Perspectives on Urban Geography, Samat Publications, Tehran.
 18.     18.  Shams Pouya, M. & Tavakoli Nia, J. & Sarrafi, M. (2018): peri-urban Sustainable Development, Amirkabir Publications, Tehran.
 19.     19.  Shamsoddini, A. & Rahimi, A. (2013): Leveling of rural settlements of Mamasani city using space organizing techniques, Marvdasht Regional Planning Quarterly, Vol 3, No. 22, pp. 87-102.
 20.     20.  Tian,Y, Yanfang, L., Xingjian, Liu., & Kong, Xuesong. (2017): Restructuring rural settlements based on subjective well-being (SWB): A case study in Hubei province, central China, Land Use Policy, Vol. 63, pp: 255–265.
 21.     21.  Woods, M. (2013): Rural Geography Processes and Reactions and Experiences of Rural Reconstruction, translated by Mohammad Reza Rezvani and Samet Farhadi, University of Tehran, Tehran.
 22.     22.  Yaghoubi, M. Qureshi, M. B. & Molaei, N. (2016): A Study of the Role of Tourism in Changing the Housing Pattern in Rural Areas (Case Study: Rezvanshahr County), Marvdasht Azad University Regional Programming Quarterly, Vol. 6, No. 24 , Pp. 179-188.
 23.     23.  Yu, T., Zhang, J, X., Sun, L, J. and Huang, W-Y. (2009): Research on Rural Spatial Distribution in China Based on Urban-Rural Integrated Planning Management: Fourth International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology, Seoul, Korea, pp: 296-299.
 24.     24.  Zaheri, M. & Rahimipoor, B. (2014): A Study of Factors Affecting Functional Changes in Rural Settlements (Case study: Biraq, Heravi, Haj Abdal and Dizaj Lily Khani located in Liqvan valley of East Azarbaijan province), Quarterly Journal of Housing and Environment of the Village, No. 146, pp. 121-139.
دوره 11، شماره 44
اسفند 1400
صفحه 253-268
 • تاریخ دریافت: 10 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 25 فروردین 1399
 • تاریخ پذیرش: 25 فروردین 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1400