دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، آذر 1392، صفحه 1-150 
تحلیل تغییرپذیری وضعیت گردشگری شهرهای واقع در اطراف دریاچه ارومیه

صفحه 99-114

صیاد اصغری سراسکانرود؛ طاهره جلالی عنصرودی؛ بتول زینالی