تحلیل میزان رویدادمداری شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، گروه برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران.

2 استادیار، مرکز تحقیقات گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران.

3 دانشیار، مرکز تحقیقات گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات جغرافیایی ،, واحد نجف آباد ,دانشگاه آزاد اسلامی ,نجف آباد ایران

چکیده

شهر را می‌توان پیچیده‌ترین محصول بشر دانست که در طول تاریخ فرایند تکاملی خود را پیموده است. موضوعات و مسائل شهری دارای ابعاد و سطوح متعددی هستند که تحلیل آنها را بسیار سخت می‌کند. ترکیب چالش‌های جهانی و محلی، پیچیدگی‌های شهری شگرفی را ایجاد کرده که در تلاش برای مواجه شدن هوشمندانه با این پیچیدگی‌ها، ایده‌ها، استراتژی‌ها و ابزارهای نو به منظور ارتقا کیفیت فضاهای شهری به عنوان مهمترین صحنه زندگی جمعی در فاصله‌های زمانی کوتاه‌تری نسبت به گذشته شکل می‌گیرند رویدادها، پدیده‌های فضایی، موقتی و هدفدار هستند و از آنجا که حاصل تعامل میان مردم، فضا و مدیریت رویدادها هستند، منحصر به فرد بوده و هرکدام تجربه‌های جدید را ارائه می‌دهند. این پژوهش از نظر ماهیت هدف کاربردی و از نظر روش شناسی پژوهش توصیفی تحلیل می‌باشد که به دنبال بررسی و تحلیل میزان رویداد مداری شهر شیراز است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، شاخص‌هایی در سه بخش؛ بخش تسهیلات و زیرساخت رفاهی ، زیرساخت حمل و نقل و در بخش فضای رویداد در 15 دسته استخراج شد. در ادامه از روش بهینه سازی ازدحام اولیت بندی شدند و در ادامه نیز با استفاده از فرایند تحلیل آنالیز شبکه (Network Analys) به بررسی وضعیت مناطق 11 گانه شهر شیراز از محیط (Analys Spatial) در محیط نرم‌افزار ArcGis استفاده شده است. نتایج نشان داد بیش از 65 درصد مناطق شهر شیراز یعنی مناطق 2، 3، 5، 7، 8 و 11 در وضعیت برخورداری کاملا محروم و محروم از نظر دسترسی به شاخص‌های رویداد مداری قرار دارند. نتایج تفکیکی وضعیت مناطق شهر شیراز از نظر شاخص‌های رویداد مداری نشان‌ می‌دهد که 27 درصد مناطق در وضعیت کاملا برخوردار، 9 درصد در وضعیت برخوردار، 9 درصد در وضعیت نیمه برخوردار، 18 درصد در وضعیت محروم و 47 درصد در وضعیت کاملا محروم بودند. با توجه به این یافته ها در سطح مناطق شهر شیراز بازگشت تسهیلات زیرساخت رفاهی در اولویت برنامه ریزی مدیران شهری خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Event analysis of Shiraz city

نویسندگان [English]

 • Mohammad Zare 1
 • hamid saberi 2
 • Mehri Azani 3
 • amir gandomkar 4
1 Student of Ph.D., Urban planning, Najafabad branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Assistant professor, Tourism Research Center, Najafabad branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
3 ssociate professor, Tourism Research Center, Najafabad branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
4 Tourism Research Center ,Najafabad beranch , Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

The city can be considered the most complex human product that has undergone its evolutionary process throughout history. Urban issues and issues have many dimensions and levels that make their analysis very difficult. The combination of global and local challenges has created amazing urban complexities that try to intelligently deal with these complexities, ideas, strategies and new tools to improve the quality of urban spaces as the most important scene of life. Collectively formed at shorter intervals than in the past, events are spatial, temporary, and purposeful phenomena, and because they are the result of interaction between people, space, and event management, they are unique and each experience Offer new ones. This research is applied in terms of nature and descriptive analysis in terms of methodology, which seeks to investigate and analyze the rate of orbital event in Shiraz. To achieve the objectives of the research, indicators in three parts; Welfare facilities and infrastructure, transportation infrastructure and in the event space section were extracted in 15 categories. Then, the congestion optimization method was prioritized and then using the network analysis process to analyze the situation of 11 areas of Shiraz, the Analyt Spatial environment was used in the ArcGis software environment. The results showed that more than 65% of the areas of Shiraz, ie areas 2, 3, 5, 7, 8 and 11 are completely deprived and deprived in terms of access to event-oriented indicators. Distinctive results of the situation in the regions of Shiraz in terms of event-oriented indicators show that 27% of the regions are in a fully-fledged state, 9% in a state of enjoyment, 9% in a semi-privileged state, 18% in a deprived state and 47% in a state of deprivation. They were completely deprived. According to these findings, in the regions of Shiraz, the return of welfare infrastructure facilities will be a priority for urban managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban event
 • Future Studies
 • Shiraz city
 1. Busa, F. (2011). Mega-Events as Catalysts for Urban Transformation, In Shanghai Manual – A Guide for Sustainable Urban Development in the 21st Century (p. CHAPTER 10), United Nations.
 2. Cudny, W. (2016). Festivalisation of Urban Spaces, springer. Deng, Y; Poon, S & Chan, E (2016), Planning Mega- Events Bult Legacies- A Case of Expo 2010, Habitat International, 53, 163-177.
 3. Colombo, A. (2017). Music festivals and eventfulness, examining eventful cities by event Geners and Policy Agendas. Event Management. 21, 563-573.
 4. Getz, D. (2017). Developing a Framework for Sustainable Event Cities, Event Management, 21, 575–591.
 5. Getz, D & Page, S. J. (2017). Progress and prospects for event tourism research, Tourism Management, 52, 593-631.
 6. Getz, D. (2008). Event Tourism, Definition, Evolution, and research, Tourism Management, 29(3), 403-428.
 7. Khakee, A. (1988). Relationship between futures studies and planning, European Journal of Operational Research 33 (1988) 200-211. (In Persian).
 8. Nouraei, H., & Sattari, N. (2017). Analysis of event orientation in 15 areas of Isfahan metropolis with emphasis on event infrastructure, Journal of Fine Arts, Architecture and Urban Planning, Volume 22, Number 4, 56-45. (In Persian).
 9. Page, S. J. & Connell, J. (2012). The Routledge Handbook of Events, Routledge, and New York.
 10. Pourmohammadi, et al., (2010). Re-engineering the planning process with emphasis on the application of foresight, Quarterly Journal of Geography and Development, No. 20, winter 2010. (In Persian).
 11. Ranjbar, E. (2017). Waste Management and Improving the Quality of Urban Space, from the World City to the Iranian City, Arsen Bi-Quarterly, First Year, Issue Two, Fall and Winter 2017, pp. 6 and 7(In Persian).
 12. Rabbani, T. (2013). Futurology, a new approach in planning, with emphasis on urban planning, the first national conference on urban planning and architecture over time, Imam Khomeini International University, Qom, Qom( In Persian).
 13. Richards, G. & Palmer, R. (2010). Eventful Cities: Cultural Management and Urban Revitalisation, Elsevier.
 14. Richards, G. (2017). Eventful cities: Strategies for event-based urban development, In J. Hannigan, & G. Richards, The SAGE Handbook of New Urban Studies (pp. 43-60), SAGE, London.
 15. Saed Mocheshi, R. & Rabbani, T. (2013). An Analysis of the Position of Futurology in Strategic Urban Planning in Iran, The First National Conference on Urban Management in Horizon 1404, Abhar University of Applied Sciences. (In Persian).
 16. Van Aalst, I. & van Melik, R. (2012). City festivals and urban development: does place matter? European Urban and Regional Studies, 19(2), 195-206.
 17. Yousefian, M. (2017). The Impact of Public Space Events on Improving the Quality of Life of Citizens, Arsen Scientific-Bi-Quarterly, First Year, No. 2, Fall and Winter 2017, pp. 17-13
 18. Ziakas, V. & Costa, C. A. (2011). the Use of an Event Portfolio in Regional Community and Tourism Development: Creating Synergy between Sport and Cultural Events, Journal of Sport & Tourism, 16(2), 149-175.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره 12، شماره 45 - شماره پیاپی 45
برنامه ریزی منطقه ای
اردیبهشت 1401
صفحه 245-260
 • تاریخ دریافت: 07 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 14 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 24 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1401