تحلیل عوامل موثر بر جذب جمعیت در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید صدرا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار معماری، عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج.

چکیده

رشد و توسعه کلانشهرها به همراه افزایش جمعیت آنها، مشکلات عدیده‌‌ای را برای این مراکز زیستی به همراه آورده است که از جمله آنها می‌توان به توسعه اسکان غیر رسمی اقشار تازه وارد در حومه‌های شهری، افزایش قیمت زمین و مسکن در محدوده شهرها و کاهش توان مردم در تامین مسکن مطلوبشان اشاره نمود. این امر منجر به آن شده که در حدود دو دهه پیش، سیاست ساخت شهرهای جدید در مجاورت کلانشهرها به منظور جذب سرریز جمعیت آنها مود توجه قرار گیرد. با این حال بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که این شهرها کمتر مورد استقبال ساکنین کلانشهرها قرار گرفته و لذا هرگز به حد مصوب جمعیت خود دست نیافته‌اند. لذا در این پژوهش با بررسی ابعاد مختلف سیاست فضا برای زمین، به بررسی ارتباط بین اشتغال پایدار در شهرهای جدید و میزان جمعیت پذیری آنها پرداخته می‌شود. در همین ارتباط شهر جدید صدرا در مجاورت کلانشهر شیراز به عنوان نمونه موردی تحقیق انتخاب شده و ضمن بررسی علل و عوامل موثر بر جمعیت پذیری این شهر، به دلایل عدم تحقق جمعیت مصوب آن نیز پرداخته می‌شود. تحقیق از نوع کمی بوده و گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی (بررسی طرح جامع و بازنگری طرح جامع، قانون ایجاد شهرهای جدید، اسناد و مصوبات در زمینه شهرهای جدید و ...)، مطالعات کتابخانه ای، پیمایش مبتنی بر پرسشنامه و مشاهدات میدانی صورت گرفته است. نتایج حاصله حاکی از آن است که مهم ترین دلایل انتخاب شهر جدید صدرا برای سکونت، ارزان بودن مسکن و نیز امکان تملک زمین مطرح شده است. این در حالی است که کمبود فرصت های شغلی و امکانات و خدمات مورد نیاز، از دلایل عدم اقبال مردم به شهر صدرا بوده است. فروش زمین پیش از آماده سازی آنها و هدایت تقاضای زمین و مسکن شیراز به شهر جدید صدرا، همچنین عدم وجود منابع درآمدی پایدار برای شهر نیز از جمله عوامل موثر بر روند کند شکل گیری شهر جدید صدرا معرفی شده است. همچنین احداث شهرک های اقماری در نزدیکی شهر جدید صدرا، از دیگر عوامل موثر بر عدم جذب جمعیت مورد نظر به صدرا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting population attraction in new cities (Case study: Sadra New City)

نویسنده [English]

  • hamid Eskandari
Assistant Professor of Architecture, Department of technical and engineering, yasouj university, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

The growth and development of metropolises, along with the increase in their population, has brought many problems for these biological centers, including the development of informal housing for newcomers in the suburbs, rising land and housing prices. He pointed out the limits of cities and the reduction of people's ability to provide their desired housing. This has led to the policy of building new cities in the vicinity of metropolises about two decades ago in order to attract the overflow of their population. However, studies show that these cities are less welcomed by metropolitan residents and therefore have never reached the approved population. Therefore, in this study, by examining the different dimensions of space policy for land, the relationship between sustainable employment in new cities and their population is investigated. In this regard, the new city of Sadra near the metropolis of Shiraz has been selected as a case study and while examining the causes and factors affecting the population of this city, the reasons for the non-realization of its approved population will be addressed. The research is quantitative and collects information in the form of documents (review of the master plan and revision of the master plan, law on the creation of new cities, documents and approvals in the field of new cities, etc.), library studies, survey-based survey and field observations has taken. The results indicate that the most important reasons for choosing the new city of Sadra for housing, cheap housing and the possibility of land acquisition. Meanwhile, the lack of job opportunities and the required facilities and services have been one of the reasons why people do not like Sadra. The sale of land before their preparation and directing the demand for land and housing in Shiraz to the new city of Sadra, as well as the lack of sustainable sources of income for the city are also among the factors affecting the slow formation of the new city of Sadra. Also, the construction of satellite towns near the new city of Sadra is another factor affecting the lack of attracting the desired population to Sadra.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population
  • new cities
  • achievable goals
  • urban development
  • Sadra new city
1- Ardeshiri, M. (2004). Shiraz is the victim of Sadra New City, Proceedings of the New Cities Seminar, Isfahan.
2- Arjmandnia, A. (1999). Social life in the new city, Abadi journal, 8(29).
3- Atashi, F., & Shiraz,i Y.S. (1998). Beheshtiha: New towns and their practical challenges magazine Habitat, vol.22, Now.1.
4- Burby, R., & Weiss, S. (1976). New communities USA, Lexington. Le xington Books.
5- Etemad, G. (1990). Urbanization and its issues, new cities, new culture in urbanization (collection of articles presented in the seminar of new cities), Ministry of Housing and Urban Development of New Cities Development Company.
6- Gratton, C. (1979). Industrial Diversification in New Towns, Urban studies, 16, 157-164
7- Hashemi, F.A. (1999). The process of construction of new settlements during the last forty years in Iran, Abadi Journal, 8, 29-30.
8- Hoseinzadh Dalir, K., Pourmohammadi, M.R., & Seyed fatemi, S.M. (2009). Investigating the necessity of creating new cities in the urban system of Iran, Geography and Planning journal, 16, 38.
9- Larsen, E. L. & Manderson, L. (2009). A Good Spot: Health Promotion Discourse, Healthy Cities and Heterogeneity in Contemporary Denmark, Health and Place 9.
10- Lau, J. C. Y. (2010). The influence of suburbanization on the access to employment of workers in the new towns: A case study of Tin Shui Wai, Hong Kong. Habitat international, 34(1), 38-45
11- Mozayeni, M. (1994). Articles on the city and urban planning, Tehran: Institute of Publishing and Printing, University of Tehran.
12- Newman, P.W. & Kenworthy, J.R. (1992). Is there a role for physical planners?Journal of the American Planning Association,58(3):353-361;13-35
13- Raquel Insa, C. (2012). Two Ways of New Towns Development: A Tale of Two Cities, Research Group of Governments and -IREA, University of Barcelona. The The New Towns.Department forCommunities and Local Government: London.
14- Saeedi Rezvani, N., Moradi masihi, V., & Riahi, V. (2006). Integration, comparative summary and final compilation of the study of cultural and social needs of 9 new cities, New Cities Development Company - Center for Studies, Architecture and Urban Planning.
15- Salehi, E. (1998). Office of New Cities, Volume One. Tehran: Ministry of Interior
16- Shokoohi, M., Gharkhloo, M., & khazaeenejad, F. (2012). Factors Affecting the Population of New Satellite Cities (Case Study: Andisheh New City), Journal of Human Geography Research, 44(79): 75-86.
17- Zariri, K. (2006). The planning and functioning of new towns in Iran, cities, Vol.23,No.6,p. 412.
18- Zebardast, E., & Jahanshahloo, L. (2007). Investigating the performance of Hashtgerd new city in attracting population overflow, Journal of Geography and Development, 5(10): 5-22.
19- Ziari, K.A. (2002). Planning and operation of new cities in Iran, Ecology journal, 28(29).
20- Ziari, K.A. (2011). New Cities Planning, Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samt) publication, Humanities Research and Development Center
 
 
 
دوره 12، شماره 45 - شماره پیاپی 45
برنامه ریزی منطقه ای
اردیبهشت 1401
صفحه 193-210
  • تاریخ دریافت: 29 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 05 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 07 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1401