ارزیابی عملکرد شهرداری‌های استان لرستان و رتبه‌بندی آن‌ها بر اساس شاخص‌های استاندارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ازاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران، ایران.

2 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری و پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد لرستان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی- مدیریت محیطی دانشگاه خوارزمی

4 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده

ارزیابی عملکرد شهرداری­ها یکی از ابزارهای اساسی و اصلی مدیریت صحیح شهر جهت تحقق اهداف، استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی‌های آن نهاد می‌باشد در این راستا، هدف پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد شهرداری­های 11 نقطه شهری استان لرستان و رتبه­بندی آن‌ها بر اساس شاخص‌های استاندارد تدوین شده است. نوع تحقیق کاربردی، روش بکار گرفته شده توصیفی- تحلیلی، ابزار گردآوری داده­ها، مبتنی بر منابع اسنادی و کتابخانه‌ای است. شاخص‌های مورد مطالعه؛ در قالب تکنیک­های FTOPSIS و SWOT-AHP مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته­های حاصله از تکنیک تاپسیس فازی منعکس­کننده این مطلب است که در بخش حوزه شهرسازی و ماده صد؛ شهرستان خرم‌آباد، در بخش امور قراردادها و ترافیک و حمل‌ونقل شهرستان بروجرد، در بخش امور مالی شهرستان الیگودرز، در بخش حوزه خدمات شهری و حوزه اداری شهرستان خرم‌آباد و درنهایت در بخش مصوبات شوراها شهرستان الیگودرز در جایگاه‌های نخست واقع شده‌اند. نتایج حاصل از عوامل داخلی و بیرونی نشان می‌دهد که در ‌بین نقاط فرصت‌ها، O2(بهره‌گیری از نیروی تحصیل‌کرده متخصص)، در بین نقاط قوت‌ها S1(وجود طرح‌های مصوب شهری در نقاط شهری موردمطالعه) در بین نقاط تهدیدها T2 (عدم وجود منابع درآمدی پایدار کافی) و درنهایت در بین نقاط ضعف‌ها W4(عدم رسیدگی مناسب به تخلفات مهندسین ناظر) بیشترین تأثیرگذاری را بر تدوین نوع راهبردهای چهارگانه داشته‌اند. بررسی اثر تغییرات وزنی چهار معیار اصلی و تأثیر آن‌ها بر نتایج در محیط نرم‌افزار Expert Choice، بیانگر آن است که راهبردهای مربوط به ST دارای بیشترین حساسیت و راهبرد WT دارای کمترین حساسیت عملکرد شهرداری‌ها برای مدیریت شهرها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Lorestan Municipalities and their Ranking Based on Standard Indicators

نویسندگان [English]

 • n s 1
 • Maryam Beyranvandzadeh 2
 • Homa Ghasemiyan 3
 • a s 4
1 Ph.D. in Geography and Urban Planning, Sciences and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, iran.
2 Ph.D. in Geography and Urban Planning and Researcher of Acecr, Lorestan Branch.
3 M.Sc. in Geomorphology-Environmental Management, Khwarazmi University.
4 Master of Geography and Urban Planning, University of Tehran.
چکیده [English]

Evaluating the performance of municipalities is one of the main tools of proper city management to achieve the goals, strategies and plans of the institution. In this regard, the purpose of the the study is to evaluate the performance of municipalities in 11 urban areas of Lorestan province and rank them based on standard indicators. Has been. The type of applied research is the descriptive-analytical method used; the data collection tool is based on documentary sources and libraries. Study indicators; They were analyzed using FTOPSIS and SWOT-AHP techniques. The findings of the fuzzy TOPSIS technique reflect the fact that in the field of urban planning and Article 100; Khorramabad city, in the section of contracts and traffic and transportation of Boroujerd city, in the financial affairs section of Aligoudarz city, in the municipal services and administrative area of ​​Khorramabad city and finally in the council approvals section of Aligudarz city is in the first place. The results of internal and external factors show that among the points of opportunity, O2 (utilization of specialized educated manpower), among the strengths S1 (existence of approved urban plans in the studied urban areas) among the points of threat T2 (lack of sustainable sources of income) Finally, among the weaknesses, W4 (lack of proper handling of violations by supervising engineers) had the greatest impact on the formulation of the four strategies. Examining the effect of weight changes on the four main criteria and their effect on the results in the Expert Choice software environment indicates that ST-related strategies have the highest sensitivity and WT strategy has the lowest sensitivity of municipal performance for city management.
Introduction
Measuring performance in the public sector and improving performance is one of the most important issues in the management of public organizations and can improve targeting and resource allocation in organizations.
In other words, one of the most important factors for the success of organizations is evaluating the performance of that organization; therefore, it is necessary to use a system in performance appraisal in which all financial and non-financial dimensions of the organization are measured.
The international community has come to the conclusion that the main problem of urban management is not the lack of financial resources or manpower, but the main problem in the way these factors are managed. Nevertheless, the comprehensive and sustainable development of the city will be implemented when the citizens are satisfied with the performance of the municipal organization, and the citizens' satisfaction will cause them to be actively involved in performing their duties and responsibilities, and citizen participation as the main axis. Decision making should be considered.
The present study seeks to answer the question of the research on the situation of municipalities in Lorestan province in terms of performance indicators. The hypothesis formulated for this question is that the performance of the studied municipalities in the province is not in a good condition.
Methodology
The method used; Descriptive-analytical is based on documentary sources. The collection tools include performance evaluation checklists of the municipalities of the province, which have been compiled in different areas of performance evaluation. The statistical population of this research consists of 11 municipalities in the city centers; They include (Azna, Aleshtar, Aligoudarz, Boroujerd, Poldakhtar, Choghabel, Khorramabad, Doroud, Sarab Dourah, Kouhdasht and Nourabad). Ranking methods such as fuzzy TOPSIS were used to analyze the data. In this regard, seven standard criteria with a variety of non-criteria were examined and analyzed. In order to achieve the objectives of the research, the SWOT-AHP technique was used to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats affecting the performance of municipalities.
Results and discussion
In this study, 158 indicators were used to evaluate the performance of municipalities in Lorestan province, and fuzzy TOPSIS was used to analyze them. Also, using SWOT method, internal and external factors effective in evaluating the performance of Lorestan municipalities were evaluated. In this regard, the research results showed; In the Article 100 section, the cities of Khorramabad, Aligoudarz and Kouhdasht had the best performance, but the cities of Dourah and Romeshkan were in the last places due to poor management. In terms of contracts, the cities of Boroujerd, Khorramabad and Aligoudarz have the best performance, respectively, and the cities of Dourah, Poldokhtar and Romeshkan are in an unsuitable position, which shows their poor performance in this sector. Boroujerd, Khorramabad and Aligoudarz are in the first place in terms of traffic and transportation. In the field of urban services, cities are evaluated by TOPSIS model, which Aligoudarz, Khorramabad and Kouhdasht occupy the first to third ranks, but the cities of the period, Romeshkan are in the last positions and are among the most deprived cities in terms of urban services. . In the administrative section, Khorramabad with a score of 0.11450 was in the first place, Boroujerd with a score of 0.1046 in the second place and Aligoudarz with a score of 0.1103 in the third place. On the other hand, Dourah and Romeshkan are also in the last place. In the section of council approvals, Aligoudarz with 0.1132 points was in the first place, Khorramabad with 0.110 points was in the second place and Kouhdasht city was in the third place. Also, the most important weaknesses, strengths, opportunities and threats facing and affecting the performance of municipalities were extracted and evaluated, based on pairwise comparisons between the four research options (SO, ST, WO, WT) and each of the points. Weaknesses, strengths, opportunities and threats and normalization of comparisons and numbers assigned to them by experts and experts and done in the Expert choice software environment.
Conclusion
Based on standard indicators, the performance of all municipalities was evaluated. In the Article 100 section, the performance of all municipalities was evaluated. Among these, the cities of  Khorramabad, Aligoudarz and Kouhdasht have the best performance. The cities of the period and Romeshkan are in the last positions due to poor management
Among the studied cities; The cities that have been able to perform well in the field of contracts can be mentioned the cities of Boroujerd, Khorramabad and Aligoudarz, respectively, which have achieved the best performance among the cities under measurement, and on the other hand, the cities of Dura, Poldakhtar and The Romans are in an unfavorable position in terms of contract matters.
In the traffic and transportation sector of Boroujerd city; In the financial area of ​​Aligudarz; in the field of urban services of Khorramabad city; Khorramabad city administration and finally Aligudarz city councils have had the best performances. On the other hand, the results of internal and external factors show that ST-related strategies have the highest sensitivity and WT strategy has the lowest sensitivity of municipal performance for city management.
The most important findings based on the calculations made using the SWOT model reflect that ST-related strategies have the highest sensitivity and WT strategy has the lowest sensitivity of municipal performance for city management.The totality of the proposed strategies of the mentioned plan is as follows:
Provide the necessary conditions to strengthen learning and growth within the organization through training and development of human resources; Making the necessary improvements in work processes; - Use of various international perspectives to increase the proper safety of roads and intersections in the city; -Creating the necessary conditions to strengthen the responsibility of municipal employees in order to strengthen the condition of citizens by providing faster and better services; Organizing training workshops to familiarize municipal employees with citizenship rights and the need to provide better services; - Increasing the supervision of the performance of city managers despite the approved plans in the cities and observing the notes in Article 100; Timely collection of garbage and municipal waste to increase tourism and existing potentials in cities; -Using the advantage of overlap and integration in order to gain environmental opportunities and meet the will of the people; -Creating the necessary conditions to strengthen the responsibility of municipal employees in order to strengthen the condition of citizens by providing faster and better services; - Preparation of a comprehensive plan for evaluating the performance of the municipality in terms of the degree of accountability to the people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance Evaluation
 • Municipality
 • Ranking
 • Standard Indicators
 • Lorestan
 1. Amanpour, Saeed, , Safaeipour, M. and Abbaspour, M. (2015). A Survey of Citizens' Satisfaction with the Performance of Hindijan Municipality, Quarterly Journal of Geography and Urban Planning, Zagros Vision, Vol 7, NO 23. (in Persian).
 2. Barakpour, N., Goharipour, H. and Karimi, M.2010. Evaluating the performance of municipalities based on measuring people's satisfaction with urban services (Case study: Districts 1 and 11 of Tehran), Urban Management, Vol 8, No. pp: 203-218. (in Persian).
 3. Bernardino,B., Úrsula, F., María-Dolores, G. and Ana-María, R.(2019). The efficiency of public services in small municipalities: The case of drinking water supply, Cities, Volume 93, Pages 95-103
 4. Beyranvandzadeh, M. (2015). Evaluating the performance of municipalities in Lorestan province and ranking them based on standard indicators, research project, employer: Lorestan Governor's Office. (in Persian).
 5. Boswell, W. R. and Boudreau, J. W. (2002). Separating the developmental & Evaluative performance appraisal uses. Journal of Business and Psychology, Vol.16, PP: 391-412.
 6. Choi, K., Moon, K. and Kwon, B., (2014), How an Organization Ethical Climate Contributes to Customer Satisfaction and Financial Performance, European Journal of Innovation, Vol. 17, No. 1, pp. 85-106
 7. Deniz, A. (2012), Mcasuring the Satisfacion of citizens for the Scrviccs givcn by the municipality: the case of kirsehir municipality. Proccdia – Social and Bchavioral Scinces, 62: 555.
 8. Efati Dariyani, M. (2005). The need to create a performance appraisal system in organizations", Proceedings of the Second National Conference on Performance Management, 1-8.
 9. Ehsani Fard A. A., Shoai H.R., Kiana Maleki Shoja(2013), Providing a strategic model for measuring, managing and evaluating the effective performance of municipalities by combining BSC and EFQM models, Case study of areas 3 and 18 of Tehran Municipality, City Management, No. 31, pp. 7-21. (in Persian).
 10. Esmailpour, Najma., Abdali, Sh and Dehghan Dehkordi, E.(2014). Evaluating the Performance of Isfahan District 8 Municipality by EFQM Method, Sixth National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Components of Islamic City, Mashhad, Mashhad Islamic Council. (in Persian).
 11. Eziyio, N, and Iben, D A, (2013), Subjestive Life Satis Faction in Public Housing In Urban Areas of Ogun State, Nigeria, Vol. 35, No. 1, PP. 51–61.
 12. Habibi, D., Kasalaei, A., Eftekhari Yousefabad, J. and Mohammadi, Seyed H.(2015). "Reading the effective indicators in citizens' satisfaction with the performance of the municipality and urban management", Bimonthly of Applied Studies in Management and Development Sciences, Vol. 3 , No. 1, pp. 1-12. (in Persian).
 13. Hatri, M, Montalvo, D, (2008), “Citizen Satisfaction Survey, Report to the City of melborne”, Australia, E&FN Spon.
 14. Hedayat,  R. and Elmi, M.(2012). The examination of Citizens’ satisfaction with the performance of municipal services and socio-economic factors associated with it Nagadeh city, the journal of sociology studies, Vol, 5(16), pp: 29-47. (in Persian).
 15. Holzer, M., & Yang, K. (2004). Performance measurement and improvement: An assessment of the state of the art. International Review of Administrative Sciences, 70(1), 15-31.
 16. Jafari Eskandari, M. and Keshvari, M.R.(2016). The application of fusion model of dynamic balanced scored card and data development analysis in order to evaluate the performance of broadcasting centers, Quarterly Journal of Public Organzations Management Vol 3(4), pp: 61-73. (in Persian).
 17. Jafari Eskandari, M; Keshvari, M.R. (2015). The application of fusion model of dynamic balanced scored card and data development analysis in order to evaluate the performance of broadcasting centers, Management, Economics and Accounting public organization management, Vol 3, No 4, pp 61-73.
 18. Kazemi Nejad, R, Nooshin Pijani, Shirin and Hatami, Vahid (2011), "Evaluation of Municipal Performance Based on Measuring People's Satisfaction with Urban Services (Case Study: Nowshahr City)", The First National Conference on Utopia, Noor , Islamic Azad University, Noor Branch, pp. 1-13.
 19. Khakpour, B., Sharifzadeh Adam, E. and Sheikhi, A.(2018). Evaluation of urban management performance in socio-cultural sustainability of Piranshahr neighborhoods", Quarterly Journal of Urban Sociological Studies, Year 8, Number 28, pp. 133 -164. (in Persian).
 20. Latifi, Gh. and Suizi, A.(2013). Evaluation of urban management performance based on measuring citizens' satisfaction, a case study of the 10th district of Isfahan", the first national conference on geography, urban planning and sustainable development, Tehran, March, pp. 1- 16. (in Persian).
 21. Memarzadeh, Gh, Tabrizi, P. (2012). Performance study and providing a suitable model for the performance evaluation system of Tehran Municipality, Journal of Urban Management and Planning, No. 36, pp. 37-84.
 22. Mendes, P., Santos, A.C,. Perna, F. and Ribau Teixeira, M. (2012). The Balanced Scorecard as an integrated model applied to the Portuguese public service”, a case study in the waste sector/ Journal of Cleaner Production, Elsevier, Vol. 24, issue: March, PP. 20-29.
 23. Mohammadi, J and Jamalinejad, M. (2011). Performance evaluation of some special services of the 14 municipal logic in the metropolis of Isfahan, Environmental Management, No. 16, pp. 107-124.
 24. Mohammadi, R., Shariati, S., Parand, K. and PourAbbas, A.R. (2008). Developing and Establishing a Macro-level Performance Evaluation System for the Ministry of Science, Research, and Technology,  Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 13(4), pp: 91-124. (in Persian).
 25. Mokhlis, S. 2011. Municipal Service Quality and Citizen Satisfaction in SouthernThailand, Journal of Public Administration and Governance, 1(1): 127-132.
 26. Motamedi, M., Rasouli, h. and Nasiri, M.(2019). Assessing citizens' satisfaction from urban management performance in the field of urban servicesCase study: City of Farouj, Scientific Journals Management System, Vol, 12(55), pp 99-116. (in Persian).
 27. Rafighzadeh, A, Efati Dariyani,  Ronagh, M. (2010). Performance Management, Tehran, Farmanesh Publications.
 28. Rafipour, S, Dadashpour, H, Rahmani, M and Hadavi, F. (2010). Evaluating the effectiveness of Ghaen Municipality from the perspective of citizens, Urban Management, Vol 8, No 26, pp. 63-78.
 29. Safaee pour, M., Hosseini, N.A. and Gheysari, N.(2015). On the Relationship Between Citizens' Satisfaction of the Municipal's Performance and the Urban Environment's Sustainability Indexes, Case Study: Dezful, biannual journal of urban ecology researches, Vol 6(11), pp: 25-40. (in Persian).
 30. Safari, S., Beyginiya., A., Samizadeh, M. and Zakerifar, J.(2016). Designing and Organizing Measurement Components of Urban Management Function by Emphasizing on Good Urban Governance and Balanced Evaluation, Journal of Urban Economics and Management, Vol 4 (16), pp: 107-125. (in Persian).
 31. Saraei M. H., Shakarami, N., Anizh, H., Kamandari, M. (2014). Evaluation and Analysis of Urban Management with Emphasis on Desirable Urban Governance Indices (Case Study: Khorramabad), Urban Social Geography, Vol 1(1), pp: 43-62. (in Persian).
 32. Statistics Center of Iran, 2016
 33. Storto, Corrado lo(2020), Performance evaluation of social service provision in Italian major municipalities using Network Data Envelopment Analysis, Socio-Economic Planning Sciences, Vol. 71.
 34. Taghvaei, M. and Safarabadi, A. (2011). The role of urban management in achieving sustainable development of urban tourism Case study: Kermanshah, geographical studies of arid regions, first year, fourth issue, pp. 35-52. (in Persian).
 35. Tolit Zavareh, M. R. and Sheikh Mohammadi, M. (2005). Participatory management based on the system of suggestions" Institute of Iran Publications, Tehran. (in Persian).
 36. Torabi, A. 2004. Sustainable Urban Management in the Department of Good Governance, Municipalities, Vol. 6, No. 69. (in Persian).
 37. Verdinejad, F. and Yamini, S. 2008. Balanced Assessment Model and Performance of Tehran Municipality, Quarterly Journal of Urban Management Research, No. 1, pp: 20-27. (in Persian).
 38. Yazdani, F. and Esmailzadeh, H. (2017). Assessing the Performance of Integrated Urban Management and Evaluating the Performance of Local Managers (Case Study: District 12 of Tehran), First International Congress of Specialized Research in Science, Engineering and University Technologies, Shiraz, Institute Kharazmi Higher Science and Technology. (in Persian).
 39. Zanganeh, Y. and Hosseinabadi, S. (2016). The evaluation of citizens’ satisfaction with municipality performance and its role in financing of urban management. Case study: Sabzevar city, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, Vol 6(20), pp: 51-62. (in Persian).

 

دوره 12، شماره 45 - شماره پیاپی 45
برنامه ریزی منطقه ای
اردیبهشت 1401
صفحه 33-50
 • تاریخ دریافت: 25 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 04 مرداد 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1401