برنامه ریزی و آینده‌نگاری توسعه پایدار گردشگری استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

امروزه برنامه­ریزی و آینده­نگاری توسعه پایدار گردشگری توجه بسیاری از سیاستگذاران، جامعه­شناسان و برنامه­ریزان در سراسر جهان به خود معطوف کرده است، تا زمینه آینده­نگری توسعه پایدار گردشگری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراهم شود. هدف از این پژوهش، برنامه­ریزی و آینده‌نگاری توسعه پایدار گردشگری استان خوزستان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، ترکیبی از روش­های اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، 40 نفر از کارشناسانی است که در بخش گردشگری از دانش و تجربه کافی برخوردار هستند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات از مدل دلفی در نرم افزار آینده نگاری میک­مک و سناریو ویزارد استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که با 2 بار تکرار چرخش داده­ای، شاخص پرشدگی به‌دست‌آمده برابر با 71/­93% است، که این امر مبین ضریب بالای تأثیرگذاری متغیرها و عوامل انتخاب‌شده بر یکدیگر است. همچنین بر مبنای1283­ارزش محاسبه‌شده، تعداد 346 مورد با بالاترین حجم، دارای بیشترین میزان اثر­گذاری مستقیم بر دیگر شاخص­ها پژوهش بوده است. بنابراین با توجه به داده­ها تحلیل­های پژوهش­، مطلوب­ترین سناریو، سناریو یک است، که مجموعه از شاخص مدیریت تخصصی، شرایط آب و های و اقلیم، رسانه­ها، شبکه حمل و نقل، خدمات رفاهی و پذیرایی و مناسب بودن هزینه را در بر می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Planning and Foresight Sustainable Tourism Development in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

 • Mohammad Rahimi 1
 • Fatima Henry 2
 • ahmad roumiani 3
1 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Master of Geography and Urban Planning, Bahonar University of Kerman.
3 Ph.D. in Geography and Spatial Planning of Environmental Quality in Rural Zones, Mashhad Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Today, the planning and foresight of sustainable tourism development has attracted the attention of many policymakers, sociologists and planners around the world, to provide the future of sustainable tourism development in economic, social and environmental dimensions. The purpose of this study is to plan and plan for the sustainable development of tourism in Khuzestan province. This research is applied in terms of purpose and in terms of method, it is a combination of documentary and survey methods. The statistical population of this study is 40 experts who have sufficient knowledge and experience in the tourism sector. To analyze the data and information, Delphi model was used in Micmac futurism software and Wizard scenario. The results showed that with 2 repetitions of the data rotation, the obtained filling index is equal to 93.71%, which indicates the high coefficient of influence of the variables and the selected factors on each other. Also, based on the calculated value of 1283, 346 items with the highest volume had the highest direct impact on other research indicators. Therefore, according to the data of research analysis, the most desirable scenario is scenario one, which is a set of specialized management index, water and climate conditions, media, transportation network, welfare and reception services and Appropriateness includes cost.
Extended Abstract
 Introduction
Today, the planning and foresight of sustainable tourism development has attracted the attention of many policymakers, sociologists and planners around the world, to provide the foresight for sustainable tourism development in economic, social and environmental dimensions. Therefore, the link between future studies, research and development of the tourism industry can be considered a dramatic change in the field of modern regional planning. As of the 1970s, future science and research have become a key tool for developing regional policies, especially in the field of tourism. On the one hand, by striving for long-term future goals, while taking into account the economic and social interests of the people, it will cause the least damage to the capacities of the tourism environment and provide favorable tourism scenarios, taking into account the sustainable development model. Therefore, the use of foresight approaches in tourism studies makes it necessary to pay attention to the category of scenario planning.
Methodology
The present research is applied in terms of purpose and in terms of nature based on new methods of future science, research, analysis and exploration, which has been done by using a combination of quantitative and qualitative models. Data collection was performed using documentary and field methods (questionnaire) numerically and by weighting it through Delphi method. Because the scenario writing method is in line with the opinions of experts. The statistical population of this research is experts, managers and specialists in the field of tourism in Khuzestan province. For this purpose, 40 samples were used in access, including professors of Ahvaz University, researchers, Jihad University Tourism Research Institute, who had activities and research related to tourism, and experts of Khuzestan Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (Khuzestan General Directorate, Deputy and Library Museum). Sampling was used in full. Micmac and Scenario wizard related research software have also been used to analyze data and information.
Results and discussion
The purpose of writing different scenarios in the tourism industry is not to increase the foresight of the future, but to achieve a correct understanding of the effective strategies of the future in the growth of the tourism industry. Therefore, the aim of the present study was to determine and identify future effective strategies in the development of tourism industry in Khuzestan province with the approach of foresight and scenario writing in the study area. Therefore, the classification of effective indicators of sustainable tourism development in Khuzestan province in the framework of n * n matrix in the form of 7 general classifications and 37 sub-variables was performed and then by weighing them (from zero p) the results of cross-sectional analysis matrix were calculated. In this regard, based on the findings of Table (2), it can be said that the formulation of appropriate costs with points, 107; It has the highest coefficient of effect on other variables. And the least impact on the development variables of related academic disciplines with a score of 61; Holding exhibitions with a score of 62; have been. On the other hand, the findings showed that Scenario (A1) indicates the gap, in which case the gap between the growth of the tourism industry and expectations is high. Therefore, in this case, the Tourism Industry Development Organization expects more than the fulfillment of the central development goals, and in a way, they are the basis for sustainable tourism development. Mode (A2) indicates the stability of the Tourism Industry Organization of Khuzestan Province and considers the current situation as optimal and beneficial. In case (A3), there is a difference in the development of the tourism industry in Khuzestan province and the system relations have been in crisis, in which case it needs planning and management structure (Table 3). Finally, it was found that the status of A3 (management) with 82.3% had the largest share in the development of relevant scenarios. Therefore, the hypothesis is rejected. Also, according to the data of research analyzes, it is possible to explain scenarios with good quality in Khuzestan province.
 Conclusion
The results showed that with 2 repetitions of the data rotation, the obtained filling index is equal to 93.71%, which indicates the high coefficient of influence of the variables and the selected factors on each other. Also, based on the calculated value of 1283, 346 items with the highest volume had the highest direct impact on other research indicators. Therefore, according to the data of research analysis, the most desirable scenario is scenario one, which is a set of specialized management index, water and climate conditions, media, transportation network, welfare and reception services and Appropriateness includes cost.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Development
 • Tourism
 • Future Research
 • Scenario Planning
 • Khuzestan Province
 1. Bharathi, D, (2017), present scenario of tourism management in india and its global impact, International Journal of Current Research, 9(8),55389-55394,
 2. Butler, R. (2018). Sustainable Tourism in Sensitive Environments: A Wolf in Sheep’s Clothing? Sustainability, 10(6), 1789.
 3. Freestone, R. (2012). Futures thinking in planning education and research. Journal for Education in the Built Environment, 7(1), 8-38.
 4. Goharifar, Mostafa, Azar, A and Meshbaki, A. (2015), Future Research, Presenting the Future Image of the Organization Using Scenario Planning Approach, Study, Iran Statistics Center, Iranian Management Science Quarterly,10(38),65- 36 (in Persian).
 5. Hartmann, C. (2011). From Urban Foresight to Urban Futures? Potentials and Limitations of Forward Looking Activities for Integrated Urban Developement. na.
 6. Heidari, A. H. (2016). Futures studies and long-term perspective in Iran’s technology policy white papers. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)​ 3(3), 95-111.
 7. Hussain, M., Tapinos, E., & Knight, L. (2017). Scenario-driven roadmapping for technology foresight. Technological Forecasting and Social Change, 124, 160-177.
 8. Iqbal, B.A., Sami, S. (2016). Global and India’s Tourism Scenario. Journal of Tourism & Hospitality. 5(1),1-4.
 9. Kaberger, T. (2002) Making Transport Systems Sustainable, Cleaner Production, 10 (4), 45-56
 10. Kostić, M., Lakićević, M., & Milićević, S. (2018). Sustainable tourism development of mountain tourism destinations in Serbia. Economics of Agriculture, 65(2), 843-857.
 11. Lub, X. D., Rijnders, R., Caceres, L. N., & Bosman, J. (2015). The future of hotels: The Lifestyle Hub. A design-thinking approach for developing future hospitality concepts, Journal of Vacation Marketing, 1-16.
 12. Mai, T., & Smith, C. (2018). Scenario-based planning for tourism development using system dynamic modelling: A case study of Cat Ba Island, Vietnam. Tourism Management, 68, 336-354.
 13. Manhas, P. S., Manrai, L. A., & Manrai, A. K. (2016). Role of tourist destination development in building its brand image: A conceptual model. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 21(40), 25-29.
 14. Matylda, A and Agnieszka, N. (2018), Resilience Planning as an opportunity for future Sustainable Development in Tourism, Operations Research and Decisions, 2,40-23.
 15. Page, S. J., Yeoman, I., Connell, J. & Greenwood, C. (2010). Scenario planning as a tool to understand uncertainty in tourism: the example of transport and tourism in Scotland in 2025. Current Issue in Tourism, 13 (2), 99-137
 16. Phillips, F., Yu, C. Y., Hameed, T., & El Akhdary, M. A. (2017). The knowledge society's origins and current trajectory. International Journal of Innovation Studies, 1(3), 175-191.
 17. Rokanuddin Eftekhari, A.R, Mahdavi, D and Pourtaheri, M (2010), The process of localization of indicators of sustainable development of rural tourism in Iran, Rural Research, 1(4), 41-1. (in Persian).
 18. Saurin, R. (2012). Workplace futures: A case study of an adaptive scenarios approach to establish strategies for tomorrow’s workplace (Doctoral dissertation, Doctoral Thesis. Dublin Institute of Technology, Dublin Institute of Technology, Dublin).
 19. Smith, J., Reid, S. and McCloskey, R. (2007). The effectiveness of regional marketing alliances: A case study of the Atlantic Canada tourism partnership 2000– 2006, Tourism Management, 29(3): 581-593.
 20. Taghvaei, M, Hosseinkhah, H (2017), Tourism Development Development Planning Based on Future Methods, Research and Scenario Writing, Case Study: Yasuj City, Journal of Tourism Planning and Development, 23, 30-8. (in Persian).
 21. World Tourism Organization. (2006), Tourism 2020 Vision. WTO Publication Unit, World Tourism Organization, Madrid, Spain.
 22. Zali, N and Atrian, F (2016), Development of regional tourism development scenarios based on future research principles, studied, Hamadan province, land management, 8(13),131-107. (in Persian).
 23. Zali, N and Beheshti, M. B (2009), Identifying the Key Factors of Regional Development with Scenario Planning Approach, Case Study: East Azarbaijan Province), Journal of Planning and Spatial Planning, 15(1), 63-41. (in Persian).
دوره 12، شماره 45 - شماره پیاپی 45
برنامه ریزی منطقه ای
اردیبهشت 1401
صفحه 51-66
 • تاریخ دریافت: 12 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 19 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 19 تیر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1401