دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، آذر 1395، صفحه 1-220 
سنجش توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل در برخورداری از شاخص های کیفیت مسکن

صفحه 31-44

ژیلا سجادی؛ رضا کانونی؛ امیررضا خاوریان گرمسیر؛ ابراهیم فیروزی


تعیین مرکز روستا- شهری، الگویی در جهت توسعه پایدار مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان خرم‌آباد)

صفحه 129-140

طاهر پریزادی؛ مهتاب بهمنی؛ محمد حسین شاکرمی؛ مریم بیرانوندزاده؛ نوبخت سبحانی


شناسایی و تحلیل موانع مؤثر بر مقاوم‌سازی مساکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بناب)

صفحه 153-168

ارسطو یاری حصار؛ فرزین حق پرست؛ علی مجنونی توتانخانه؛ صغرا نیرومند شیشوان


تحلیل وضعیت شاخص های ساختاری- کارکردی کیفیتِ شهرنشینی در شهرهای کوچک (مورد پژوهی: شهر نورآباد ممسنی)

صفحه 213-224

محمد علی فیروزی؛ ناهید سجادیان؛ محمدرضا امیری فهلیانی؛ سمیرا مرادی مفرد؛ مجید بوستانی


تحلیل ظرفیت های ژئوپلیتیکی کشور یمن در تحولات سریع نظام بین الملل (پیچ تاریخی)

صفحه 237-248

رضا جهانتیغ؛ عبدالرضا فرجی راد؛ حبیب الله سیاری؛ رحیم سرور