شناسایی قابلیت ها و جاذبه های گردشگری و تأثیر آن بر جذب گردشگر در شهرستان املش

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

       شهرستان املش بدلیل برخورداری از جاذبه­های گردشگری با چشم­اندازهای زیبا و غنی از آثار باستانی، از موقعیت ممتازی در پهنۀ‌ جغرافیای گیلان برخوردار است. لکن به جهت در بن بست قرار گرفتن املش و عدم توجه مسئولین محلی در زمینۀ‌ برنامه­ریزی و اقدام در جهت معرفی جاذبه­ها و توسعۀ زیرساخت­ها موجب شده است تا گردشگران از وجود پتانسیل­های شهرستان اطلاع چندانی نداشته باشند و در نتیجه گردشگری در املش کمرنگ جلوه نماید. تحقیق حاضر با هدف شناسایی قابلیت­ها و جاذبه­های گردشگری املش و اقدام در جهت معرفی جاذبه­ها به منظور رونق گردشگری و توسعۀ شهرستان تدوین گردیده است. روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و تحلیلی است، برای تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده، فرضیات در زمینۀ توانمندی جاذبه­ها در جهت توسعۀ گردشگری املش بیان شده است. در بررسی آزمون فرضیه­های این تحقیق، از آزمون نسبت­های p و با استفاده از نتایج پرسشنامه­ها، فرضیات با 95 درصد سطح اطمینان آزمون گردیدند. برابر نتایج حاصله از ارزیابی­های صورت گرفته، عملاً قابلیت­ها و جاذبه­های طبیعی و فرهنگی املش تأیید و توانمندی قابلیت­ها در جذب گردشگران داخلی و خارجی مثبت ارزیابی شده که می­توانند موجبات رونق گردشگری و توسعه شهرستان را فراهم سازند. همچنین موقعیت کوهستانی و ییلاقی شهرستان املش، قابلیت و توانایی آن را دارد از طریق شیوه­های مختلف منجر به جلب و جذب گردشگر و رونق گردشگری در املش و رشد بالندگی شهرستان را رقم زند.   

کلیدواژه‌ها